Intés a tiszta evangéliumnál való megmaradásra, a mint az Pálra bízatott

1. Pál, Jézus Krisztus apostola a mi megtartó Istenünknek és Jézus Krisztusnak, a mi reménységünknek rendelése szerint
2. Timóteusnak, az én igaz fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól!
3. Amiképpen Macedóniába menetelemkor kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudományt,
4. Se mesékkel és végehossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által.
5. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet,
6. Melyektől némelyek eltévelyedvén, hiábavaló beszédre hajlottak:
7. Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik sem amiket beszélnek, sem amiket erősítgetnek.
8. Tudjuk pedig, hogy a törvény , ha valaki törvényszerűen él vele,
9. Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, emberölőkért,
10. Paráznákért, férfifertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és ami egyéb csak az egészséges tudománnyal ellenkezik,
11. A boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint, mely reám bízatott.
12. És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hűnek ítélt, rendelvén a szolgálatra,
13. Ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó valék, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben;
14. Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.
15. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én.
16. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hiendenek őbenne az örök életre.
17. Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön- örökké! Ámen.
18. Ezt a parancsolatot adom neked, fiam, Timóteus, a rólad való korábbi jövendölések szerint, hogy vitézkedjél azokban ama vitézséggel,
19. Megtartván a hitet és lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;
20. Kik közül való Himenéus és Alexander, kiket átadtam a Sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak.