Szabály a vének és ifjak, özvegyek és egyházi hivatalnokok felett való felügyeletről

1. Az idősb embert ne dorgáld meg, hanem intsed, mint atyádat; az ifjabbakat, mint atyádfiait;
2. Az idősb asszonyokat, mint anyákat; az ifjabbakat, mint nőtestvéreidet, teljes tisztasággal.
3. Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld.
4. Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy elsősorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszonttartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten előtt.
5. A valóban özvegy és magára hagyatott asszony pedig reménységét az Istenben veti, és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és nappal.
6. A bujálkodó pedig élvén megholt.
7. És ezeket hirdesd, hogy feddhetetlenek legyenek.
8. Ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő háza népéről gondot nem visel, a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.
9. Özvegyasszonyul hatvan éven alul levő meg ne választassék; egy férj felesége lett légyen,
10. Akinek cselekedetekről bizonysága van; ha gyermeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorultakon segített, ha minden cselekedetben foglalatos vala.
11. A fiatalabb özvegyasszonyokat pedig mellőzd, mert ha gerjedeznek Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni:
12. Ezeknek ítélete megvan, mivelhogy az első hitet megvetették.
13. Egyszersmind pedig dologkerülők [lévén], megtanulják a házról házra való járogatást; sőt nemcsak dologkerülők, hanem fecsegők is, és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, amiket nem kellene.
14. Akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szüljenek, háztartást vigyenek, és semminemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra,
15. Mert némelyek már elhajlottak a Sátánhoz.
16. Ha valamely hívő férfinak vagy nőnek vannak özvegyei, segítse azokat, és ne terheltessék meg a gyülekezet, hogy azokat segíthesse, akik valóban özvegyek!
17. A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen akik a beszédben és tanításban fáradoznak.
18. Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga jutalmára.
19. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra!
20. A vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek!
21. Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból!
22. A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben; tenmagadat tisztán tartsd!
23. Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetből.
24. Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók, előttük mennek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is.
25. Hasonlóképpen a cselekedetek is nyilvánvalók; és amelyek másképpen vannak, azok sem titkolhatók el.