A Krisztus eljövetelének idejéről, és hogy hogyan kell arra mindig készen lenni

1. Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak nektek,
2. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.
3. Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.
4. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lep[het]ne meg titeket.
5. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
6. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.
7. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg.
8. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
9. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által,
10. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ővele.
11. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is.

Intések és üdvözletek

12. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket;
13. És az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek.
14. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.
15. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.
16. Mindenkor örüljetek.
17. Szüntelen imádkozzatok.
18. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által tihozzátok.
19. A Lelket meg ne oltsátok.
20. A prófétálást meg ne vessétek,
21. Mindent megpróbáljatok; ami , azt megtartsátok.
22. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek.
23. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére.
24. az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi [azt].
25. Atyámfiai, imádkozzatok értünk!
26. Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással.
27. Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt.
28. A mi Urunk, Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen.