Joákház

1. És előhozá a föld népe Joákházt, a Jósiás fiát, és királlyá tette őt atyja helyett Jeruzsálemben.
2. Huszonhárom esztendős vala Joákház, mikor uralkodni kezde, és három hónapig uralkodék Jeruzsálemben.
3. És letevé őt Egyiptom királya Jeruzsálemben, és a földre adót vetett, száz talentum ezüstöt és egy talentum aranyat.

Joákim

4. És Egyiptom királya Eliákimot, az ő testvérét tette királlyá Júda és Jeruzsálem felett, megváltoztatván nevét Joákimra; Joákházt pedig, az ő testvérét fogá és elvivé Nékó Egyiptomba.
5. Huszonöt esztendős vala Joákim, mikor uralkodni kezdett, és tizenegy esztendeig uralkodék Jeruzsálemben, de gonoszul cselekedék az Úr előtt, az ő Istene előtt.
6. És feljöve ellene Nabukodonozor, a babilóniai király, és kettős béklyót vete lábaira, hogy Babilóniába vinné őt.
7. Az Úr házában való edények egy részét is elvivé Nabukodonozor Babilóniába, és helyezteté azokat az ő templomába Babilóniában.
8. Joákimnak pedig többi dolgai és az ő utálatosságai, amelyeket cselekedett, s amelyek találtattak őbenne, íme, meg vannak írva az Izrael és Júda királyainak könyvében; és uralkodék helyette Joákin, az ő fia.

Joákin

9. Nyolcesztendős korában kezdett uralkodni Joákin, és három hónapig és tíz napig uralkodék Jeruzsálemben, de ő is gonoszul cselekedék az Úr előtt.
10. Az esztendő fordultával pedig elkülde Nabukodonozor király, és elviteté őt Babilóniába az Úr házának drága edényeivel együtt, és királlyá tevé az ő testvérét, Sédékiást Júda és Jeruzsálem felett.

Sédékiás. Babilóni fogság

11. Huszonegy esztendős korában kezdett uralkodni Sédékiás, és uralkodék tizenegy esztendeig Jeruzsálemben.
12. És gonoszul cselekedék az Úr előtt, az ő Istene előtt, és nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az Úr képében [szól vala] neki.
13. Sőt, még Nabukodonozor király ellen is pártot ütött, aki őt az Isten [nevére] megesküdtette vala, s makaccsá és önfejűvé lett ahelyett, hogy megtért volna az Úrhoz, Izrael Istenéhez.
14. Sőt, még a papok fejedelmei és a nép is, mindnyájan szaporították a bűnt a pogányok minden undokságai szerint, és megfertőztették az Úr házát, amelyet megszentelt vala Jeruzsálemben.
15. És az Úr, az ő atyáiknak Istene elküldé hozzájuk követeit jó idején, mert kedvez vala az ő népének és az ő lakhelyének.
16. De ők az Isten követeit kigúnyolták, az ő beszédeit megvetették, és prófétáival gúnyt űztek, míglen az Úrnak haragja felgerjede az ő népe ellen, s többé nem vala segítség.
17. És reájuk hozá a káldeusok királyát, aki fegyverrel ölé meg ifjaikat az ő szent hajlékukban, s nem kedveze sem az ifjaknak és szüzeknek, sem a vén és elaggott embereknek, mindnyájukat kezébe adá.
18. És az Isten házának mindenféle edényeit, nagyokat, kicsinyeket, és az Úr házának kincseit, s a királynak és az ő vezéreinek kincseit, mindezeket Babilóniába viteté.
19. Az Isten házát meggyújták, Jeruzsálem kőfalait lerontották, palotáit mind elégeték tűzzel, és minden drágaságait elpusztították.
20. És akik a fegyver elől megmenekültek, azokat elhurcolta Babilóniába, és neki és fiainak szolgáivá lettek mindaddig, míg a perzsiai birodalom fel nem támadott,
21. Hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által [mondott] beszéde, míg lerója a föld az ő szombatjait, mert az elpusztulás egész ideje alatt nyugovék, hogy betelnének a hetven esztendők.

Czírus megengedi a hazatérést

22. És Círusz perzsa király első esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által [mondott] beszéde, az Úr felindítá Círusz perzsa király lelkét, és ő kihirdetteté az ő egész birodalmában [élőszóval] és írásban is, mondván:
23. Így szól Círusz, a perzsa király: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nekem adta, és ő parancsolta meg nekem, hogy építsek neki házat Jeruzsálemben, amely Júdában van; valaki azért tiköztetek az ő népe közül való, legyen vele az Úr, az ő Istene, és menjen fel!