Salamon városépítései

1. Lőn pedig húsz esztendő múlva, amialatt Salamon megépíté az Úr házát és a maga palotáját,
2. Azokat a városokat, amelyeket Hírám adott Salamonnak, megépíté Salamon, és Izrael fiait telepíté oda.
3. Azután elméne Salamon Hámát-Sobába, és azt hatalmába keríté.
4. És megépíté Tádmort a pusztában, és minden kincstartó városokat, amelyeket Hámátban épített.
5. Annak felette mind a felső, mind az alsó Betoront megépíté, s megerősített városokká [tette] kőfalakkal, kapukkal és zárokkal.
6. És Baalátot, s a tárházak minden városait, amelyek Salamonéi valának, a szekereknek és a lovagoknak minden városait, és mindent, amihez Salamonnak kedve volt, megépíté Jeruzsálemben, a Libánuson és az ő egész birodalmának földjén.
7. Mindazt a népet, amely megmaradt a hitteusok közül, az emoreusok, perizeusok, hivveusok és a jebuzeusok közül, akik nem az Izrael közül valók,
8. Hanem azoknak fiai közül, akik azon a földön őutánuk maradtak volt, akiket az Izrael fiai ki nem irthattak, azokat Salamon adófizetőkké tevé mind e mai napig.
9. De az Izrael fiai közül Salamon senkit nem tett szolgává az ő külső dolgaiban, mert ezek hadakozó férfiak voltak, és az ő hadnagyainak vezérei, s szekereinek és lovagjainak vezérei.
10. Azok, a Salamon király seregeinek vezérei, kétszázötvenen valának, akik uralkodnak vala a népen.
11. És felviteté Salamon a fáraó leányát a Dávid városából a házba, amelyet neki épített vala, mert ezt mondá: Nem lakhatik az én feleségem az Izrael királyának, Dávidnak házában, mert szentséges [hely] az, mivel az Úr ládája abba vitetett.

Isteni tiszteleti rend

12. Akkor égő áldozatokat áldozék Salamon az Úrnak az Úr oltárán, amelyet rakatott vala a tornác előtt;
13. Naponként áldozának azon, Mózes parancsolata szerint, szombatnapokon, a hónapok első napjain, és évenként a főünnepeken háromszor: [tudniillik] a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátorok ünnepén.
14. És elrendelé az ő atyjának, Dávidnak rendelése szerint a papok tisztét az ő szolgálatukban, a lévitákat is az ő tisztük szerint, hogy dicsérnék [az Istent], és szolgálnának a papok mellett naponként; az ajtónállókat is az ő csoportjaik szerint minden kapuhoz, mert így volt az Isten emberének, Dávidnak parancsolata.
15. És nem tértek el a király parancsolatától, [amelyet parancsolt vala] a papoknak és lévitáknak minden dolog és a kincsek felől.
16. [Ilyen módon] bevégződött Salamonnak minden munkája azon naptól, amikor az Úr házának alapját letették, annak befejezéséig, amikor immár az Úr háza elkészült.

Salamon hajói

17. Azután elméne Salamon Esiongáberbe és Elótba, amely a tenger partján, Edom földjén volt.
18. És külde Hírám az ő szolgái által neki hajókat és szolgákat, akik a tengeren jártasok valának, akik menének a Salamon szolgáival együtt Ofirba, honnan négyszázötven talentum aranyat hozának, és vivék Salamon királynak.