A sébai királyné Salamont látogatja és megajándékozza

1. A Séba királynéasszonya pedig, hallván Salamon hírét, eljöve, hogy megkísértse Salamont nehéz kérdésekkel, Jeruzsálembe, igen nagy sereggel és tevékkel, amelyek hoznak vala fűszereket, igen sok aranyat és drágaköveket; és Salamonhoz méne, és beszélt vele mindenekről, amelyek szívén voltak.
2. És Salamon megfelelt minden beszédeire, mert semmi sem volt Salamon elől elrejtve, amelyet meg nem mondhatott volna neki.
3. És mikor látta Séba királynéasszonya Salamon bölcsességét, és a házat, amelyet épített vala,
4. És az ő asztalának étkeit, szolgáinak lakását, és hivatalnokainak állását és öltözékeiket, pohárnokait s azoknak öltözékeit, és az ő áldozatát, amellyel az Úrnak házában áldozott: a lélegzete is elállott.
5. És monda a királynak: Mind igaz volt, amit hallottam volt az én lakóföldemben a te dolgaidról és bölcsességedről,
6. De hinni sem akartam azoknak beszédeit, míg én magam el nem jöttem, és szemeimmel nem láttam. És íme, nekem a felét sem beszélték el a te bölcsességed nagyságának; felülmúltad a hírt, amelyet hallottam.
7. Boldogok a te embereid, és boldogok ezek a te szolgáid, akik szüntelen udvarlanak neked, hogy hallhatják a te bölcsességedet!
8. Legyen az Úr, a te Istened áldott, aki téged annyira szeretett, hogy az ő székébe helyezett, hogy lennél az Úrnak, a te Istenednek királya; mivel a te Istened szerette Izraelt, hogy megerősítse őt mindörökké, azért tett téged királlyá felettük, hogy szolgáltass ítéletet és igazságot.
9. És ada a királynak százhúsz talentum aranyat, és felette sok fűszerszámot, és drágaköveket. Nem is volt [több] olyan fűszerszám, mint amilyet Séba királynéasszonya ada Salamon királynak.
10. És Hírám szolgái is és Salamon szolgái is, akik hoztak vala aranyat Ofirból, hoztak ébenfát és drágaköveket is.
11. És csinála a király az ébenfából lépcsőket az Úr házába és a király házába, s citerákat és lantokat az éneklőknek. Ezekhez hasonlókat nem láttak azelőtt Júda országában.
12. Salamon király pedig ada a Séba királynéasszonyának mindent, amit csak kívánt és kért tőle, azon kívül, amit ő a királynak hozott. Azután megtére és méne az ő földjébe mind ő, mind az ő szolgái.

Salamon gazdagsága

13. Vala pedig mértéke az aranynak, amely esztendőnként bejő vala Salamonnak, hatszázhatvanhat talentum arany
14. Azon kívül, [amit] hoznak vala a kalmárok és kereskedők, de még Arábia minden királyai és annak a földnek fejedelmei, és hoznak vala aranyat és ezüstöt Salamonnak.
15. És csináltata Salamon király kétszáz pajzsot vert aranyból, mindenik pajzsra hatszáz vert aranysiklus ment fel.
16. Háromszáz kerek pajzsot is vert aranyból; mindenik pajzsra háromszáz aranysiklus megy vala, amelyeket a király helyeztete a Libanon erdejének házába.
17. És csináltatott a király egy nagy királyi széket elefántcsontból, és beboríttatá azt finom arannyal.
18. Hat lépcsője volt a széknek, és aranyzsámolya a székhez erősítve, és támaszai valának mindkét felől az ülés mellett, és két oroszlán állott a karok mellett.
19. És tizenkét oroszlán áll vala ott a hat lépcsőn mindkét felől. Senki soha olyant nem csinált egyetlen országban sem.
20. És Salamon királynak összes ivóedényei aranyból valának; a Libanon erdő házának is összes edényei tiszta aranyból valának; nem vala az ezüstnek semmi becse a Salamon idejében;
21. Mert hajói voltak a királynak, amelyek Társisba jártak a Hírám szolgáival együtt. Minden három esztendőben egyszer menének a hajók Társisba, honnan aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat és pávákat hoznak vala.
22. És felülmúlta Salamon király e földnek minden királyait gazdagságban és bölcsességben.
23. És e földnek minden királyai kívánnak vala szembe lenni Salamonnal, hogy hallhatnák az ő bölcsességét, amelyet Isten adott vala az ő szívébe.
24. És azok mindnyájan ajándékot visznek vala neki, arany- és ezüstedényeket, ruhákat, fegyvert, fűszerszámokat, lovakat és öszvéreket esztendőnként.
25. És Salamonnak négyezer lóistállói, szekerei és tizenkétezer lovagjai valának, akiket helyeztete a szekerek városaiba és a király mellé Jeruzsálembe.
26. És uralkodó vala minden király felett az [Eufrátesz] folyóvíztől a filiszteusok földjéig és az Egyiptom határáig.
27. És a király Jeruzsálemben olyanná tevé az ezüstöt, mint a köveket, és a cédrusfákat úgy elszaporítá, mint a vadfügefákat, amelyek nevekednek a mezőségen bőséggel.
28. Hordanak vala pedig Salamonnak lovakat Egyiptomból és minden országból.

Salamon halála

29. Salamonnak egyéb dolgai, úgy az elsők, mint az utolsók, avagy nem írattak-e meg a Nátán próféta könyvében, és a silóbeli Ahija próféciájában, és Jehdó prófétának Jeroboám ellen, a Nébát fia ellen [írt] látásaiban?
30. És uralkodék Salamon Jeruzsálemben az egész Izrael felett negyven esztendeig.
31. És elaluvék Salamon az ő atyáival egyetemben, és eltemeték őt az ő atyjának, Dávidnak városában, és uralkodék helyette az ő fia, Roboám.