Illés az égbe ragadtatik

1. És lőn, mikor az Úr Illést fel akará vinni a szélvész által mennyekbe, elméne Illés és Elizeus Gilgálból.
2. És monda Illés Elizeusnak: Maradj itt, kérlek, mert az Úr Bételbe küldött engem. És felele Elizeus: Él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged! És mikor lemenének Bétel felé,
3. Kijövének a próféták fiai, akik Bételben valának, Elizeushoz, és mondának neki: Nem tudod-e, hogy e mai napon az Úr elragadja a te uradat tőled? És monda: Tudom én is, hallgassatok!
4. És monda neki Illés: Elizeus! Maradj itt, kérlek, mert az Úr engem Jerikóba küldött. Ő azonban monda: Él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged! És mikor elmenének Jerikóba:
5. A próféták fiai, akik Jerikóban valának, Elizeushoz jövének, és mondának neki: Nem tudod-e, hogy e mai napon az Úr a te uradat elragadja tőled? És ő monda: Én is tudom, hallgassatok!
6. Azután monda neki Illés: Maradj itt, kérlek, mert az Úr engem a Jordán mellé küldött. De ő felele: Él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged! És elmenének együtt mindketten.
7. Ötven férfiú pedig a próféták fiai közül [utánuk] menvén, velük szemben messze megállának, mikor ők ketten a Jordán mellett megállottak.
8. És fogá Illés az ő palástját, és összehajtva azt, megüté azzal a vizet, és az kétfelé válék, úgyhogy mind a ketten szárazon menének át rajta.
9. És mikor általmentek, monda Illés Elizeusnak: Kérj tőlem, mit cselekedjem veled, mielőtt tőled elragadtatom! És monda Elizeus: Legyen, kérlek, a tebenned való léleknek kettős mértéke énrajtam!
10. És ő monda: Nehéz dolgot kértél, mégis, ha majd meglátándasz engem, mikor tőled elragadtatom, meglesz, amit [kérsz], ha pedig [meg] nem [látándasz], nem lesz meg.
11. És lőn, amikor menének és menvén beszélgetének, íme, egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe.
12. Elizeus pedig ezt látván, kiált vala: [Édes] atyám, [édes] atyám! Izrael szekerei és lovagjai! És nem látá őt többé. És vevé a maga ruháit, és két részre szakasztá azokat,
13. És felemelé az Illés palástját, amely róla leesett, és visszatért és megállott a Jordán partján.
14. És vevé az Illés palástját, amely róla leesett, és [azzal] megüté a vizet, és monda: Hol van az Úr, az Illés Istene? És mikor ő is megütötte a vizet, kétfelé válék az, és általméne Elizeus.
15. És mikor látták őt a próféták fiai, akik átellenben Jerikónál valának, mondának: Az Illés lelke megnyugodt Elizeuson. És eleibe menének neki, és meghajták magukat őelőtte a földig,
16. És mondának neki: Íme, a te szolgáid között van ötven ember, erős férfiak, küldd el őket, hadd keressék meg a te uradat, hátha az Úrnak lelke ragadta el őt, és letette őt valamelyik hegyen vagy völgyben. De ő monda: Ne küldjetek!
17. De azok kényszerítették őt egész a megszégyenülésig, és monda: [Hát] küldjetek el! És elküldék az ötven férfiút, de harmadnapig keresvén sem találák meg őt.
18. És mikor visszajöttek őhozzá, mert Jerikóban lakott, monda nekik: Nem mondottam-e, hogy ne menjetek el?

Elizeus meggyógyítja a jerikói vizet és megátkozza a bétheli gyermekeket

19. És mondának a város férfiai Elizeusnak: Íme, e város jó lakóhely volna, amint, uram, magad látod, de a vize ártalmas, és a föld gyümölcsét meg nem érleli.
20. És monda: Hozzatok nekem egy új csészét, és tegyetek sót belé! És elhozák neki.
21. Ő pedig kiment a forráshoz, és beleveté a sót, és monda: Ezt mondja az Úr: Meggyógyítottam e vizeket, nem származik ezután azokból halál és idétlen termés.
22. És egészségesekké lőnek a vizek mind e mai napig Elizeus beszéde szerint, amelyet szólott.
23. Felméne azután onnét Bételbe, és mikor az úton felfelé méne, apró gyermekek jövének ki a városból, akik őt csúfolják vala, ezt mondván: Jöjj fel, kopasz, jöjj fel, kopasz!
24. És hátratekintvén és meglátván őket, megátkozá őket az Úr nevében, és az erdőből két nőstény medve jövén ki, szétszaggata közülük negyvenkét gyermeket.
25. Onnét azután felment a Kármel hegyére, onnét pedig Szamariába tért vissza.