Jeruzsálem feldúlása, babilóniai fogság

1. És történt az ő uralkodásának kilencedik esztendejében, a tizedik hónapban, és annak tizedik napján, hogy feljött Nabukodonozor, Babilónia királya minden ő seregével Jeruzsálem ellen, és táborba szállott ellene, és körös-körül ostromtornyokat építettek ellene.
2. És megszállva tartatott a város Sédékiás király tizenegyedik esztendejéig;
3. De a [negyedik] hónap kilencedik napján akkora ínség lett a városban, hogy nem volt mit enni a föld népének.
4. És betöretett a város, és a harcosok mind [futni kezdtek] éjjel a kettős kőfal között levő kapu útján, amely a király kertje mellett van; a káldeusok pedig ott [táboroztak] a város körül. És a [király] is elfutott a puszta útján.
5. De a káldeusok hada űzőbe vette a királyt, és utolérték őt Jerikó mezején, és egész serege szétszóródott mellőle.
6. És elfogták a királyt, és elvitték őt Babilónia királyához Riblába, ahol ítéletet tartottak fölötte.
7. És Sédékiás fiait saját szeme láttára vágták le; Sédékiás szemeit pedig megvakították, és láncokba verve vitték el őt Babilóniába.
8. És az ötödik hónap hetedik napján – ez a Nabukodonozor, babilóniai király uralkodásának tizenkilencedik esztendeje – feljött Nabuzár-Adán, a vitézek hadnagya, Babilónia királyának szolgája Jeruzsálembe,
9. És felgyújtotta az Úr házát, és a király házát, és Jeruzsálem összes házait, és mind a nagy palotákat felégette tűzzel.
10. És Jeruzsálem kőfalait körös-körül lerombolta a káldeusok serege, amely a vitézek hadnagyával volt.
11. A többi népet pedig, amely a városban még megmaradt volt, és azokat, akik Babilónia királyához hajlottak, és a többi népet mind elhurcolta Nabuzár-Adán, a vitézek hadnagya.
12. A föld népének csak a szegényéből hagyott ott a vitézek hadnagya szőlőmíveseket és szántó-vető embereket.
13. És a rézoszlopokat, amelyek az Úr házában voltak, és [a mosdómedencék] talpait, és a réztengert, amely az Úr házában [volt], összetörték a káldeusok, és azok rezét Babilóniába vitték.
14. Elvitték a fazekakat is, a lapátokat, a késeket, tömjénezőket és minden, szolgálatra rendelt, egyéb rézedényeket.
15. És elvitte a vitézek hadnagya a serpenyőket, a medencéket, amelyek közül némelyek aranyból, némelyek pedig ezüstből voltak,
16. A két [réz]oszlopot, a [réz]tengert és a [mosdómedencék] talpait, amelyeket Salamon csinált volt az Úr házában; megmérhetetlen volt mindezeknek az edényeknek a reze.
17. Az egyik oszlop magassága tizennyolc sing volt, és egy rézgömb volt rajta, és a gömb három sing magas volt, a gömbön körös-körül hálózat és gránátalmák mind ércből, és ugyanilyen volt a másik oszlop is a hálózattal együtt.
18. És elhurcolta a vitézek hadnagya Serája papot is az első rendből, és Sofóniás papot a második rendből, és a három ajtónállót,
19. És a városból elvitt egy főembert, ki a hadakozó férfiak elöljáró hadnagya volt, és öt férfiút, akik a király körül forgolódtak volt, akik találtattak a városban, és a sereg hadnagyának íródeákját, aki sereget gyűjt vala a föld népe közül, és hatvan férfiakat a föld népe közül, akik ott találtattak a városban.
20. És vevé őket Nabuzár-Adán, a vitézek hadnagya, és elvitte Babilónia királyához Riblába,
21. És levágta őket Babilónia királya, és megölte Riblában a Hámát földjén. És [így] viteték el Júda az ő földjéről.

Gedália helytartót megöli Izmáel

22. A Júda földjén megmaradt népnek pedig, amelyet meghagyott Nabukodonozor, Babilónia királya, Gedáliát, Ahikámnak, a Sáfán fiának fiát rendelte tiszttartóul.
23. Mikor pedig meghallották a seregek hadnagyai mind, és az ő embereik, hogy Babilónia királya Gedáliát tette tiszttartóvá, elmentek Gedáliához Mispába, Izmáel, a Nétánia fia, és Johanán, a Kareáh fia, és Serája, a nétofáti Tánhumet fia, és Jahazánia, Maakáti fia, ők és az ő embereik;
24. És megesküdött nekik Gedália, és az ő embereiknek, és monda nekik: Ne féljetek a káldeusoknak való szolgálattól! Maradjatok az országban, és szolgáljatok Babilónia királyának, és jó dolgotok lesz.
25. A hetedik hónapban azonban elment Izmáel, Nétániának, az Elisáma fiának fia, aki királyi magból volt, és vele tíz férfiú, és megölték Gedáliát, és meghalt; és a zsidókat és a káldeusokat, akik ővele voltak Mispában.
26. És felkelt az egész nép kicsinytől nagyig, és a seregek hadnagyai, és elmentek Egyiptomba, mert féltek a káldeusoktól.

Joákin kegyelmet nyer a babilóniai királytól

27. És lőn a harminchetedik esztendőben, Joákinnak, a Júda királyának fogságba hurcoltatása után, a tizenkettedik hónap huszonhetedik napján kivette Evil-Merodák, Babilónia királya az ő uralkodásának első esztendejében Joákint, Júda királyát a fogházból,
28. És kegyesen beszélt vele, és feljebb tette az ő székét a többi királyok székeinél, akik nála voltak Babilóniában,
29. És kicserélte fogsága ruháit, és mindenkor nála volt étele életének minden idejében.
30. És mindenkor kijárt az ő része, amelyet a király adott neki napról napra, életének minden idejében.