Pál első térítő útja. Ciprusban prédikálja az evangéliumot

1. Valának pedig Antiókiában az [ott] levő gyülekezetben némely próféták és tanítók: Barnabás és Simeon, ki hívattatik vala Nigernek, és a cirénei Lucius, és Manaen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus.
2. Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, monda a Szent Lélek: Válasszátok el nekem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam.
3. Akkor miután böjtöltek és imádkoztak és kezeiket reájuk vetették, elbocsáták [őket].
4. Ők annak okáért, miután kibocsáttattak a Szent Lélektől, lemenének Szeleuciába, és onnét elevezének Ciprusba.
5. És mikor Salamisba jutottak, hirdeték az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban, és János is velük vala mint segítőtárs.
6. És eljárván a szigetet mind Páfusig, találának egy ördöngös hamis próféta zsidóra, kinek neve [vala] Barjézus,
7. Ki Sergius Paulus tiszttartóval, ez okos emberrel vala. Ez magához hívatván Barnabást és Saulust, kíváná hallani az Isten beszédét.
8. Elimás, az ördöngös azonban (mert így magyaráztatik az ő neve) ellenkezik vala velük, igyekezvén a tiszttartót elfordítani a hittől.
9. De Saulus, ki Pál is, megtelvén Szent Lélekkel, szemeit reá vetve,
10. Monda: Oh, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnöl-e meg az Úrnak igaz útjait elfordítani?
11. Most azért íme, az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szálla reá, és kerengve keres vala vezetőket.
12. Akkor a tiszttartó, mikor látta a történt dolgot, hitt, elálmélkodván az Úrnak tudományán.

Pál a pisidai Antiókhiában prédikál

13. Elhajózván pedig Páfusból Pál és kísérői, Pergába, Pámfiliának városába menének. János azonban elválván tőlük, megtére Jeruzsálembe.
14. Ők pedig Pergából továbbmenve, eljutának Antiókiába, Pisidiának [városába], és bemenvén szombatnapon a zsinagógába, leülének.
15. És a törvénynek és a prófétáknak felolvasása után küldének a zsinagógának elöljárói őhozzájuk, mondván: Atyánkfiai, férfiak, ha van valami intő beszédetek a néphez, szóljatok!
16. Pál azért felkelvén és kezével intvén, monda: Izraelnek férfiai és ti, kik félitek az Istent, halljátok meg!
17. Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta a mi atyáinkat, és e népet fölemelte, mikor Egyiptomnak földjében jövevények valának, és onnét kihozá őket hatalmas karja által.
18. És közel negyven esztendőnek idejéig tűrte az ő erkölcsüket a pusztában.
19. És minekutána eltörölt hét népet a Kánaán földjén, azoknak földjüket sorsvetés által elosztá nekik.
20. És azután mintegy négyszázötven esztendeig adott bírákat mind Sámuel prófétáig,
21. Annak utána pedig királyt kérének maguknak, és adá nekik az Isten Sault, a Kis fiát, a Benjámin nemzetségéből való férfiút negyven esztendeig.
22. És mikor őt elveté, támasztá nekik Dávidot királyul, kiről bizonyságot is tőn és monda: Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, ki minden akaratomat véghezviszi.
23. Ennek magvából támasztott Isten, ígérete szerint, Izraelnek szabadítót, Jézust,
24. Minekutána előbb János az ő eljövetele előtt a megtérésnek keresztségét prédikálta Izrael egész népének.
25. És mikor be akará végezni János az ő tisztét, monda: Kinek gondoltok engem? Nem én vagyok [az], hanem íme, énutánam jő, kinek nem vagyok méltó megoldani lábainak saruját.
26. Atyámfiai, férfiak, Ábrahám nemzetének fiai, és kik tiköztetek félik az Istent, ez üdvösségnek beszéde nektek küldetett.
27. Mert akik lakoznak Jeruzsálemben és azoknak fejei, mivelhogy őt fel nem ismerék, a prófétáknak szavait is, melyeket minden szombaton felolvasnak, ítéletükkel betöltötték.
28. És bár semmi halálra való okot nem találtak, kérék Pilátustól, hogy ölettessék meg.
29. És mikor mindazokat elvégezték, amik őfelőle megírattak, a fáról levéve sírba helyezteték.
30. De az Isten feltámasztá őt halottaiból,
31. És ő megjelent több napon át azoknak, kik együtt jöttek fel ővele Galileából Jeruzsálembe, kik neki bizonyságai a nép előtt.
32. És mi hirdetjük nektek az atyáknak tett ígéretet, hogy azt az Isten betöltötte nekünk, az ő fiaiknak, feltámasztván Jézust,
33. Mint a második zsoltárban is meg van írva: Én Fiam vagy te, ma nemzettelek én téged.
34. Hogy pedig feltámasztotta őt halottaiból, úgy, hogy nem is fog többé az enyészetbe visszatérni, azt így mondotta: Nektek adom a Dávid biztos szent [javait].
35. Azért mondja másutt is: Nem engeded, hogy a te Szented rothadást lásson.
36. Mert Dávid, minekutána a saját idejében szolgált az Isten akaratának, elaludt, és helyezteték az ő atyáihoz, és rothadást látott.
37. De akit Isten feltámasztott, az nem látott rothadást.
38. Azért legyen nektek tudtotokra, atyámfiai, férfiak, hogy ez által hirdettetik nektek a bűnöknek bocsánata,
39. És mindenekből, amikből a Mózes törvénye által meg nem igazíttathattatok, ez által mindenki, aki hisz, megigazul.
40. Meglássátok azért, hogy rajtatok ne essék, amit a próféták megmondottak,
41. Lássátok meg, ti megvetők, és csodálkozzatok és semmisüljetek meg, mert én [oly] dolgot cselekszem a ti időtökben, [oly] dolgot, melyet nem hinnétek, ha valaki elmondaná nektek.
42. Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezen beszédeket.
43. Mikor pedig eloszlott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követék Pált és Barnabást, akik szólván hozzájuk, biztaták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében.
44. A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűle az Isten igéjének hallgatására,
45. Mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, betelének irigységgel, és ellene mondának azoknak, miket Pál mond vala, ellenkezve és káromlást szólva.
46. Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék az Isten igéje, de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme, a pogányokhoz fordulunk.
47. Mert így parancsolta nekünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.
48. A pogányok pedig ezeket hallván, örvendezének és magasztalják vala az Úrnak igéjét, és akik csak örök életre választattak vala, hivének.
49. Terjede pedig az Úrnak igéje az egész tartományban.
50. A zsidók azonban felindíták az istenfélő és tisztességbeli asszonyokat és a városnak eleit, és üldözést támasztának Pál és Barnabás ellen, és kiűzék őket határukból.
51. Azok pedig lábuknak porát lerázván ellenük, elmenének Ikóniumba.
52. A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és Szent Lélekkel.