Apostolok gyűlése és végzése, hogy a pogányokból lett hívőkre a törvény jármát ne tegyék

1. Némelyek pedig, kik Júdeából jöttek alá, így tanítják vala az atyafiakat: Ha körül nem metélkedtek Mózes rendtartása szerint, nem üdvözülhettek.
2. Mikor azért Pálnak és Barnabásnak nagy háborúsága és vetekedése lőn azok ellen, azt végezék, hogy Pál és Barnabás és némely mások őközülük menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe e kérdés ügyében.
3. Ők tehát kikísértetvén a gyülekezettől, általmentek Fönícián és Szamarián, elbeszélve a pogányok megtérését, és nagy örömet szerzének az összes atyafiaknak.
4. Mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, a gyülekezet és az apostolok és a vének fogadák őket, és [ők] elbeszélék, mily nagy dolgokat cselekedék az Isten ővelük.
5. Előállának azonban némely hívők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák.
6. Egybegyűlének azért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek.
7. És mikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter, monda nekik: Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott [engem] miközülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangéliumnak beszédét, és higgyenek.
8. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nekik a Szent Lelket, miként nekünk is,
9. És semmi különbséget sem tett miköztünk és azok között, a hit által tisztítván meg azoknak szívét.
10. Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk?
11. Sőt inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, miképpen azok is.
12. Elhallgatott azért az egész sokaság, és hallgatják vala Barnabást és Pált, amint elbeszélék, mennyi jelt és csodát tett az Isten őáltaluk a pogányok között.
13. Miután pedig ők elhallgattak, felele Jakab, mondván: Atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg engem!
14. Simeon elbeszélé, mi módon gondoskodott először az Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének,
15. És ezzel egyeznek a próféták mondásai, mint meg van írva:
16. Ezek után megtérek, és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállatom azt,
17. Hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, ki mindezeket megcselekszi.
18. Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit.
19. Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez,
20. Hanem írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől;
21. Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivelhogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák.
22. Akkor tetszék az apostoloknak és a véneknek az egész gyülekezettel egybe, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék Antiókiába Pállal és Barnabással Júdást, kinek mellékneve Barsabás, és Silást, kik az atyafiak között főemberek valának.
23. Megírván azok keze által ezeket: Az apostolok, a vének és az atyafiak az Antiókiában, Szíriában és Ciliciában levő, a pogányok közül való atyafiaknak üdvözletüket.
24. Mivelhogy meghallottuk, hogy némelyek miközülünk kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok, kiknek mi parancsot nem adtunk,
25. Tetszék nekünk, miután egy értelemre jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki, és elküldjük tihozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal,
26. Oly emberekkel, kik életüket tették kockára a mi Urunk, Jézus Krisztus nevéért.
27. Küldöttük azért Júdást és Silást, kik élőszóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket.
28. Mert tetszék a Szent Léleknek és nekünk, hogy semmi több teher ne vettessék tireátok ezeken a szükséges dolgokon kívül,
29. Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlvaholt állattól és a paráznaságtól, melyektől ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben!
30. Azok annak okáért elbocsáttatván, elmenének Antiókiába, és egybegyűjtvén a sokaságot, átadák a levelet.
31. És mikor elolvasták, örvendezének az intésen.
32. Júdás és Silás pedig maguk is próféták lévén, sok beszéddel inték az atyafiakat, és megerősíték.
33. Miután pedig bizonyos időt eltöltöttek, elbocsáták őket az atyafiak békességgel az apostolokhoz.
34. De Silásnak tetszék ott maradni.
35. Pál és Barnabás is Antiókiában időzének, tanítva és prédikálva másokkal is, többekkel az Úrnak igéjét.

Pál második térítői útja

36. Egynéhány nap múlva pedig monda Pál Barnabásnak: Visszatérve most, látogassuk meg a mi atyánkfiait minden városban, melyben hirdettük az Úrnak igéjét, hogyan vannak.
37. És Barnabás azt tanácsolá, hogy vegyék maguk mellé Jánost, ki Márknak hívatik.
38. Pál azonban azt tartá méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt.
39. Meghasonlás támada azért, úgyhogy elszakadának egymástól, és Barnabás maga mellé véve Márkot, elhajózék Ciprusba,
40. Pál pedig Silást választván maga mellé, elméne, az Isten kegyelmére bízatván az atyafiaktól.
41. És eljárá Szíriát és Ciliciát, erősítve a gyülekezeteket.