Pál Milétusból Jeruzsálembe utazik

1. Amint pedig őtőlük elszakadván elindultunk, egyenesen haladva Kóusba érkezénk, másnap pedig Rhodusba, és onnét Patarába.
2. És mikor találtunk egy hajót, mely Föníciába méne által, abba beülvén, elhajózánk.
3. És miután megláttuk Ciprust és elhagytuk azt balkézre, evezénk Szíriába, és Tíruszban köténk ki, mert a hajó ott rakja vala ki a terhét.
4. És ott maradánk hét napig, miután feltaláltuk a tanítványokat, kik Pálnak mondják vala a Lélek által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe.
5. Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén, elutazánk, kikísérvén bennünket mindnyájan feleségestől, gyermekestől egészen a városon kívülre. És a tenger partján térdre esve imádkozánk.
6. És egymástól elbúcsúzván, beülénk a hajóba, azok pedig megtérének az övéikhez.
7. Mi pedig a hajózást bevégezvén, Tíruszból eljutánk Ptolemaisba, és köszöntvén az atyafiakat, náluk maradánk egy napig.
8. Másnap pedig elmenvén Pál és mi, kik ővele valánk, érkezénk Cézáreába, és bemenvén a Filep evangélista házába, ki ama hét közül való vala, őnála maradánk.
9. Ennek pedig vala négy szűz leánya, akik prófétálnak vala.
10. Mialatt pedig mi több napig ott maradánk, alájöve egy Júdeából való próféta, név szerint Agabus.
11. És mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, monda: Ezt mondja a Szent Lélek: A férfiút, akié ez az öv, ekképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe.
12. Mikor pedig ezeket hallottuk, kérők mind mi, mind az odavalók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe.
13. De Pál felele: Mit műveltek sírván és az én szívemet kesergetvén? Mert én nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért.
14. Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk, mondván: Legyen meg az Úrnak akarata.
15. E napok után pedig felkészülődvén, felmenénk Jeruzsálembe.
16. Jövének pedig mivelünk együtt a tanítványok közül is Cézáreából, kik elvezetének bizonyos ciprusi Mnásonhoz, egy régi tanítványhoz, hogy ott legyen szállásunk.
17. Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadának minket az atyafiak.
18. Másnap pedig beméne Pál velünk együtt Jakabhoz, és a vének mindnyájan ott valának.
19. És köszöntvén őket, elbeszélé egyenként, amiket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett.
20. Azok pedig [ezt] hallván, dicsőíték az Urat, és mondának neki: Látod, atyámfia, mely sok ezren vannak zsidók, kik hívőkké lettek, és mindnyájan buzognak a törvény mellett:
21. Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, kik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a [zsidó] szokások szerint ne járjanak.
22. Micsoda annak okáért? Mindenesetre össze kell gyülekezni a sokaságnak, mert meghallják, hogy idejöttél.
23. Ezt műveld azért, amit neked mondunk: Van miköztünk négy férfiú, kik fogadalmat vettek magukra;
24. Ezeket magad mellé vévén, tisztulj meg velük, és költs rájuk, hogy megnyíressék fejüket, és megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, amiket tefelőled hallottak, hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod.
25. A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtunk, azt végezvén, hogy ők semmi ilyenfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magukat mind a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fúlvaholt állattól, mind a paráznaságtól.
26. Akkor Pál maga mellé véve azokat a férfiakat, másnap ővelük megtisztulván, beméne a templomba, bejelentvén a tisztulás napjainak eltelését, amíg mindegyikükért elvégeztetik az áldozat.

Pált a templomban elfogják és a római táborba (kastélyba viszik

27. Mikor pedig a hét nap immár eltelőben volt, az Ázsiából való zsidók, meglátván őt a templomban, felindíták az egész sokaságot, és reá veték kezüket,
28. Kiáltván: Izraelita férfiak, legyetek segítségül: ez az az ember, ki e nép ellen, a törvény ellen és e hely ellen tanít mindenkit mindenütt, ezen felül még görögöket is hozott be a templomba, és megfertéztette ezt a szent helyet.
29. Mert látták vala annak előtte az efézusi Trofimust ővele a városban, kiről azt vélék, hogy Pál bevitte a templomba.
30. Megmozdula azért az egész város, és a nép összecsődüle, és Pált megragadván, vonszolják vala ki őt a templomból, és mindjárt bezáratának az ajtók.
31. Mikor pedig meg akarák őt ölni, feljuta a hír a sereg ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem felzendült.
32. Ki azonnal vitézeket és századosokat vévén maga mellé, lefutott hozzájuk. Azok pedig, mikor meglátták az ezredest és a vitézeket, megszűnének Pált verni.
33. Akkor odaérvén az ezredes, elfogatá őt, és parancsolá, hogy kötözzék meg két lánccal, és tudakozá, hogy kicsoda és mit cselekedett.
34. De ki egyet, ki mást kiált vala a sokaság között, és mikor nem értheté meg a bizonyos valóságot a zajongás miatt, parancsolá, hogy vigyék el őt a várba.
35. Mikor pedig a lépcsőkhöz jutott, lőn, hogy úgy vivék őt a vitézek a néptömeg erőszaktétele miatt,
36. Mert követi vala a népnek sokasága, kiáltozva: Öld meg őt!
37. És mikor immár a várba akarák bevinni Pált, monda az ezredesnek: Vajon szabad-e nekem valamit szólanom tehozzád? Az pedig monda: Tudsz görögül?
38. Hát nem te vagy az az egyiptomi, ki e napoknak előtte fellázította és kivitte a pusztába azt a négyezer orgyilkos férfiút?
39. Monda pedig Pál: Én ugyan tárzusi zsidó ember vagyok, Cilicia nem ismeretlen városának polgára, de kérlek téged, engedd meg nekem, hogy szóljak a néphez.
40. Mikor aztán az megengedte, Pál a lépcsőkön állva intett kezével a népnek, és mikor nagy csendesség lőn, megszólala zsidó nyelven, mondván: