Intés imádkozásra, az apostolért is, és szóban és tettben való keresztény bölcseségre

1. Ti urak, ami igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok, tudván, hogy nektek is van Uratok mennyekben.
2. Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással;
3. Imádkozván egyszersmind miértünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok;
4. Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nekem szólnom kell.
5. Bölcsen viseljétek magatokat a kívülvalók irányában, a jó alkalmasságot áron is megváltván.
6. A ti beszédetek mindenkor kellemetes [legyen], sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mi módon kell nektek kinek-kinek megfelelnetek.
7. Minden én dolgaimat megismerteti veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és szolga és szolgatárs az Úrban,
8. Akit éppen avégett küldtem hozzátok, hogy megismerje a ti dolgaitokat és megvigasztalja a ti szíveteket
9. Onézimussal együtt, a és szeretett atyafival, ki tiközületek való; minden itt való dolgot megismertetnek ők veletek.

Üdvözlések és befejezés

10. Köszönt titeket Aristárkhus, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unokatestvére (ki felől parancsolatokat vettetek: ha hozzátok megy, fogadjátok őt szívesen),
11. És Jézus, kit Justusnak [is] hívnak, kik a zsidók közül valók: csak ezek azok a munkatársaim az Isten országában, akik nekem vigasztalásomra voltak.
12. Köszönt titeket Epafrás, ki tiközületek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván tiértetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában.
13. Mert bizonyságot teszek őfelőle, hogy sokat fárad értetek és azokért, kik Laodiceában és Jerápolisban vannak.
14. Köszönt titeket Lukács, ama szeretett orvos, és Démás.
15. Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiceában vannak, és Nimfást, és a gyülekezetet, mely az ő házánál van.
16. És mikor felolvastatik nálatok e levél, cselekedjétek meg, hogy a laodiceaiak gyülekezetében is felolvastassék, és hogy a Laodiceából [átveendő] levelet ti is felolvassátok.
17. És mondjátok meg Arkhippusnak: Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed!
18. A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval [van írva]. Emlékezzetek meg az én bilincseimről! A kegyelem veletek. Ámen.