Eszter a királyhoz megy

1. Történt pedig harmadnapon, hogy Eszter felöltözött királyiasan, és megállt a király házának belső udvarában, a király háza ellenében, és a király üle királyi székében a királyi házban, a ház ajtajának átellenében.
2. És lőn, amint meglátá a király Eszter királynét, hogy áll az udvarban, kegyet talála szemei előtt, és kinyújtá a király Eszterre az aranypálcát, amely kezében vala; akkor odaméne Eszter, és megilleté az aranypálca végét.
3. És monda neki a király: Mi [kell] neked, Eszter királyné? És mi a kérésed? Ha az ország fele is, megadatik neked.
4. És felele Eszter: Ha a királynak tetszik, jöjjön a király és Hámán ma a lakomára, melyet neki készítettem.
5. És monda a király: Gyorsan elő Hámánt, hogy teljesítse Eszter kívánságát! És elment a király és Hámán a lakomára, amelyet Eszter készített vala.
6. Monda pedig a király Eszternek borivás közben: Mi a te kívánságod? Megadatik neked. És mi a te kérésed? Ha az ország fele is, meglészen!
7. És felele Eszter, és monda: Az én kívánságom és kérésem ez:
8. Ha kegyet találtam a király szemei előtt, és ha a királynak tetszik megadni kívánságomat és teljesíteni kérésemet, jöjjön el a király és Hámán a lakomára, amelyet készítek nekik, és holnap a király beszéde szerint cselekszem.

Hámán Márdokeus halálára törekszik

9. És kiment Hámán azon a napon vígan és jókedvvel. De amint meglátá Hámán Márdokeust a király kapujában, és ez fel nem kelt és nem mozdult meg előtte, megtelék Hámán haraggal Márdokeus ellen.
10. De megtartóztatá magát Hámán, és hazament, és elküldvén magához hívatá barátait és Zérest, az ő feleségét.
11. És elbeszélé nekik Hámán gazdagságának dicsőségét, fiainak sokaságát és mindazt, amivel felmagasztalta őt a király, és hogy feljebb emelte őt a fejedelmeknél és a király szolgáinál.
12. És monda Hámán: Nem is hívott Eszter királyné mást a királlyal a lakomára, amelyet készített, hanem csak engem, és még holnapra is meghívattattam hozzá a királlyal.
13. De mindez semmit sem ér nekem, valamíg látom a zsidó Márdokeust ülni a király kapujában.
14. És monda neki Zéres, az ő felesége és minden barátja: Csináljanak ötvenkönyöknyi magas fát, és reggel mondd meg a királynak, hogy Márdokeust akasszák rá, és akkor menj a királlyal a lakomára vígan! És tetszett a dolog Hámánnak, és megcsináltatta a fát.