Más Ábrahámnál a hitből való igazság

1. Oh, balgatag galáciabeliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, [mintha] tiköztetek feszíttetett [volna] meg?
2. Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a Lelket, avagy a hit hallásából?
3. Ennyire esztelenek vagytok? Amit Lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?
4. Annyit szenvedtetek hiába? Ha ugyan hiába.
5. Annak okáért, aki a Lelket szolgáltatja nektek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből vagy a hit hallásából [cselekszi-e]?
6. Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott neki igazságul.
7. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai!
8. Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Tebenned fognak megáldatni minden népek.
9. Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.
10. Mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak, minthogy meg van írva: Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.
11. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.
12. A törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cselekszi azokat, élni fog azok által.
13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén értünk, mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ,
14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.
15. Atyámfiai, ember szerint szólok. Lám, az embernek megerősített testamentumát senki erőtlenné nem teszi, sem ahhoz hozzá nem ad.
16. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról, hanem mint egyről: És a te magodnak, aki a Krisztus.
17. Ezt mondom pedig, hogy a kötést, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, a négyszázharminc esztendő múltán keletkezett törvény nem teszi erőtlenné, hogy megsemmisítse az ígéretet.
18. Mert ha törvényből [van] az örökség, akkor többé nem ígéretből; Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt az Isten.

A törvény Krisztus vezérlő mester

19. Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, amíg eljő a Mag, akinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében.
20. A közbenjáró pedig nem egyé, Isten ellenben egy.
21. A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-e? Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság;
22. De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.
23. Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.
24. Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.
25. De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt,
26. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
27. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.
28. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.