Az efraimiták leveretése

1. Összegyűlének pedig az Efraim férfiai, és általmenének északra, és mondának Jeftének: Miért szállottál harcba az Ammon fiaival, és [miért] nem hívtál minket is, hogy menjünk veled? [Most azért] a te házadat megégetjük teveled együtt tűzzel!
2. És monda Jefte nekik: Nagy háborúságunk volt, nekem és az én népemnek, az Ammon fiaival: és hívtalak titeket, de ti nem szabadítottatok meg engem az ő kezükből.
3. És amikor láttam, hogy ti nem [akartok] segíteni, kockára vetém saját életemet, és általmenék az Ammon fiai ellen, az Úr pedig kezembe adta őket. És most miért jöttetek fel hozzám, hogy hadakozzatok énellenem?
4. És [ekkor] egybegyűjté Jefte Gileádnak minden férfiait, és megtámadta Efraimot, és megverték Gileád férfiai Efraimot, mert azt mondották: Efraim szökevényei vagytok ti, kik Gileádban, Efraim és Manassé között [laktok].
5. És elfoglalák a gileádbeliek Efraim előtt a Jordán réveit, és lőn, hogy mikor az Efraim közül való menekülők azt mondják vala: Hadd menjek által; azt kérdezték tőlük a gileádbeli férfiak: Efraimbeli vagy-e? És [ha az azt] mondotta: Nem,
6. Akkor azt mondák neki: Mondd: Sibboleth! És ha Szibbolethet mondott, mert nem tudta úgy kimondani, akkor megfogták őt és megölték a Jordán réveinél, és elesett ott abban az időben az efraimbeliek közül negyvenkétezer.
7. Ítélé pedig Jefte Izraelt hat esztendeig, és meghalt Jefte, a gileádbeli, és eltemetteték Gileád egyik városában.

Ibsán, Élon és Abdon, bírák Izráelben

8. És ítélé őutána az Izraelt Ibsán, ki Betlehemből való volt.
9. Ennek harminc fia volt és harminc leányt házasított ki, és harminc leányt hozott be kívül az ő fiainak, és ítélé Izraelt hét esztendeig.
10. És meghala Ibsán, és eltemetteték Betlehemben.
11. És bíráskodék őutána Élon Izraelben, ki a Zebulon nemzetségéből való volt, és ítélé Izraelt tíz esztendeig.
12. És meghalt Élon, a zebulonbeli, és eltemetteték Ajalonban, Zebulon földjén.
13. Őutána pedig Abdon bíráskodott Izraelben, a pireathonita Hillel fia.
14. Ennek negyven fia és harminc unokája volt, kik hetven szamárcsikón nyargaltak, és ítélte Izraelt nyolc esztendeig.
15. És meghalt Abdon, a pireathonita Hillel fia, és eltemetteték Pireathonban, Efraim földjén, az amálekiták hegységén.