Jábin elnyomja Izráelt, de Bárák és Debora legyőzi őt

1. De az Izrael fiai azután is gonoszul cselekedének az Úrnak szemei előtt, mikor Ehud meghalt.
2. Azért adá őket az Úr Jábinnak, a Kánaán királyának kezébe, aki Hásorban uralkodott; seregének vezére pedig Sisera volt. Ez a pogányok [városában], Harósethben lakott.
3. És kiáltának az Izrael fiai az Úrhoz, mert kilencszáz vasszekere volt, és húsz esztendeig zsarnokoskodott az Izrael fiai felett erőszakkal.
4. Ebben az időben Debora, a prófétanő, a Lappidoth felesége volt bíró Izraelben.
5. És ő a Debora pálmája alatt lakott Rá-ma és Bétel között az Efraim hegyén, és [ide] jöttek fel hozzá az Izrael fiai törvényre.
6. És elkülde és hívatá Bárákot, az Abinoám fiát Kedes-Naftaliból, és monda neki: Avagy nem parancsolta-e meg az Úr, Izraelnek Istene: Menj és vonulj fel a Tábor hegyére, és végy magadhoz tízezer embert a Naftali és a Zebulon fiai közül?
7. És teellened kihozom a Kison patakjához Siserát, Jábin hadvezérét, az ő szekereit és seregét, és kezedbe adom őt.
8. És monda neki Bárák: Ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz el velem, én sem megyek.
9. Ki felele: Elmenvén elmegyek teveled, csakhogy nem a tied lesz a dicsőség az útban, amelyre mégy, mert asszony kezébe adja az Úr Siserát. És felkele Debora, és elméne Bárákkal Kedes felé.
10. Összegyűjté annak okáért Bárák Zebulont és Naftalit Kedesbe, és elvive magával tízezer embert, és elméne vele Debora is.
11. A keneus Héber pedig elvált a keneusoktól, Hobábnak, a Mózes ipának fiaitól, és sátorát a Saanaim tölgyesénél vonta fel, mely Kedes mellett van.
12. Hírül vivék pedig Siserának, hogy Bárák, az Abinoám fia felvonult a Tábor hegyére.
13. Egybegyűjté azért Sisera minden szekereit, a kilencszáz vasszekeret, és egész népét, mely vele volt, a pogányok [városából], Harósethből, a Kison patakjához.
14. És monda Debora Báráknak: Kelj fel, mert ez a nap az, amelyen kezedbe adja az Úr Siserát! Hisz [maga] az Úr vezet téged! És alájöve Bárák a Tábor hegyéről, és a tízezer ember őutána.
15. És megrettenté az Úr Siserát minden szekereivel és egész táborával fegyvernek élével Bárák előtt annyira, hogy Sisera leugrott szekeréről, és gyalog futott.
16. Bárák pedig a szekereket és a tábort egész Harósethig, a pogányok [városáig] űzé, és Siserának egész tábora elhulla fegyvernek éle miatt, még csak egyetlenegy sem maradt meg.

Siserát megöli Jáhel

17. Sisera pedig gyalog futott Jáhelnek, a keneus Héber feleségének sátoráig, mert béke volt Jábin között, Hásor királya között, és a keneus Héber háznépe között.
18. És kiméne Jáhel Sisera elé, és monda neki: Jöjj be, uram, jöjj be hozzám, ne félj! És betére őhozzá a sátorba, és betakará őt lasnakkal.
19. [Az] pedig monda neki: Adj, kérlek, innom egy kis vizet, mert szomjúhozom! És megnyita ez egy tejestömlőt, és ada neki inni, és betakará őt.
20. És [az annak felette] monda neki: Állj a sátor ajtajába, és ha valaki jőne és kérdezne, és ezt mondaná: Van-e itt valaki? – mondjad: Nincsen!
21. Ekkor Jáhel, a Héber felesége vevé a sátorszöget, és pörölyt vőn kezébe, és beméne őhozzá halkan, és beveré a szöget halántékába úgy, hogy beszegeződék a földbe. Amaz pedig nagy fáradtság miatt mélyen aludt vala, és így meghala.
22. És íme, amint Bárák űzve [keresné] Siserát, Jáhel kiméne elébe, és monda neki: Jöszte és megmutatom neked az embert, akit keresel. És beméne őhozzá, és íme, Sisera ott feküdt halva, és a szög halántékában.
23. Így alázá meg Isten azon a napon Jábint, a Kánaán királyát az Izrael fiai előtt.
24. Az Izrael fiainak keze pedig mind jobban ránehezedék Jábinra, a Kánaán királyára, mígnem kiirták Jábint, a Kánaán királyát.