Gedeon üldözi az ellenséget

1. És mondának az Efraim férfiai neki: Miért cselekedted azt mivelünk, hogy el nem hívtál minket, mikor a Midián ellen való hadakozásra indultál? És erősen feddőzének vele.
2. Ő pedig monda nekik: Vajon cselekedtem-e én olyan dolgot, mint ti? Nem többet ér-e Efraim szőlőmezgerlése, mint Abiézer [egész] szüretje?
3. Kezetekbe adta az Isten Midiánnak fejedelmeit, Orebet és Zéebet; hát mit cselekedhettem én olyat, mint ti?! Akkor lecsendesedék az ő felháborodott lelkük, mikor e beszédet mondotta vala.
4. Mikor pedig Gedeon a Jordánhoz ére, átkele azzal a háromszáz férfiúval, akik vele valának, az üldözéstől kifáradottan.
5. És monda a Szukkót férfiainak: Adjatok, kérlek, e népnek, mely engem követ, kenyeret, mert fáradtak, én pedig űzöm Zébát és Sálmunáht, Midiánnak királyait.
6. És mondának Szukkót elöljárói: Zébá-nak és Sálmunáhnak öklét már kezedben tartod-e, hogy kenyeret adjunk a te seregednek?
7. Gedeon pedig monda: Ha kezembe adja az Úr Zébát és Sálmunáht, a pusztának tüskéivel és csalánjaival csépelem meg testeteket.
8. És felmenvén onnan Pénuelbe, hasonlóképpen szóla azoknak is, és Pénuel férfiai [éppen] úgy feleltek neki, amint feleltek volt a Szukkót férfiai.
9. És szóla a Pénuel férfiainak is, mondván: Mikor békességben visszatérek, lerontom ezt a tornyot.
10. Zéba pedig és Sálmunáh Kárkorban valának, és az ő seregük velük, mintegy tizenötezren, mind, akik megmaradtak a napkeletieknek egész táborából. Az elesettek [száma] százhúszezer fegyverfogható férfiú [volt].
11. És felméne Gedeon a sátorban lakók útján keletre Nobahtól és Jogbehától, és szétverte a tábort, pedig a tábor biztonságban [érezte magát].
12. És Zéba és Sálmunáh elfutottak, de ő utánuk ment, és elfogta a Midián két királyát: Zébát és Sálmunáht, és szétszórta az egész tábort.
13. Mikor pedig Gedeon, a Joás fia, visszatért a harcból a Heresz hágójától,
14. Megfogott egy gyermeket a szukkótbeliek közül, és tudakozódott tőle. Ez pedig felírta neki Szukkótnak elöljáróit és véneit, hetvenhét férfiút.
15. Mikor aztán a Szukkót férfiaihoz ment vala, monda: Ímhol Zéba és Sálmunáh, akik miatt gúnyolódtatok velem, mondván: Vajon Zéba és Sálmunáh öklét már kezedben tartod-e, hogy kenyeret adjunk kifáradott embereidnek?
16. És előfogá a város véneit, és a pusztának töviseit és csalánjait [vévén], megtanítá azokkal Szukkótnak férfiait.
17. Azután Pénuel tornyát rontá le, és a város férfiait ölte meg.
18. És monda Zébának és Sálmunáhnak: Milyenek voltak azok a férfiak, akiket a Tábor [hegyén] megöltetek? Ők pedig mondának: Mint amilyen te vagy, olyanok voltak ők is, és mindenik olyan arcú, mint egy-egy királyfi.
19. És monda: Az én atyámfiai, az én anyámnak fiai voltak azok. Él az Úr, ha életben hagytátok volna őket, én sem ölnélek meg titeket!
20. És monda Jéthernek, az ő elsőszülöttjének: Kelj fel, öld meg őket! De a fiú nem húzta ki kardját, mert fél vala, mivelhogy még gyermek vala.
21. És monda Zéba és Sálmunáh: Kelj fel te, és [te] ölj meg minket, mert amilyen a férfiú, olyan az ő ereje. És felkele Gedeon, és megölé Zébát és Sálmunáht, és elvevé az ő tevéiknek nyakán levő ékességeket.

Gedeon hamis isteni tiszteletnek vet alapot

22. És mondának az Izrael férfiai Gedeonnak: Uralkodjál felettünk te, és a te fiad, és a te fiadnak fia, mert megszabadítottál bennünket a midiániták kezéből.
23. És monda nekik Gedeon: Én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem fog uralkodni rajtatok. Az Úr uralkodik tifelettetek!
24. Azután monda nekik Gedeon: Egyet kívánok [csak] tőletek, hogy adja nekem mindenikőtök a zsákmányul ejtett fülönfüggőket; mert arany fülönfüggőik voltak azoknak, mivelhogy izmaeliták valának.
25. És mondának: Örömest neked adjuk. És leterítettek egy ruhát, és mindenki arra dobá a fülönfüggőket, melyeket prédául ejtett.
26. Az arany fülönfüggőknek pedig, amelyeket elkért, súlya ezerhétszáz arany[siklus] volt, amaz ékességeken, függőkön és bíborruhákon kívül, amelyek a Midián királyain voltak, és az aranyláncok nélkül, amelyek tevéik nyakán valának.
27. És készíte abból Gedeon efódot, és helyezteté azt a maga városába, Ofrába, és ott paráználkodott azután az egész Izrael, és lőn [ez] Gedeonnak és háza népének tőrbeejtésére.

Gedeon gyermekei és halála

28. Így aláztattak meg a midiániták az Izrael fiai előtt, és nem is emelték fel azután már fejüket, és megnyugovék a föld negyven esztendeig Gedeon idejében.
29. És [haza]tért Jerubbaál, a Joás fia, és megtelepedett otthon.
30. És Gedeonnak volt hetven fia, kik az ő ágyékából származtak, mert sok felesége volt neki.
31. És az ő ágyasa is, aki Sikemben volt, szült neki egy fiat, és nevezé azt Abiméleknek.
32. És meghala Gedeon, a Joás fia, késő vénségében, és eltemetteték atyjának, Joásnak sírjába Ofrában, Abiézer [városában].
33. Lőn pedig, hogy mikor meghalt Gedeon, elfordulának az Izrael fiai [az Úrtól], és a Baálokkal paráználkodának, és a Baál-Beritet tevék istenükké.
34. És nem emlékezének meg az Izrael fiai az Úrról, az ő Istenükről, aki őket megszabadította minden ellenségeik kezéből körös-körül.
35. És nem cselekedének irgalmasságot a Jerubbaál Gedeon házával mind ama jók szerint, amelyeket ő tett vala az Izraellel.