Papok és Léviták névsora

1. Ezek pedig a papok és léviták, akik feljövének Zorobábellel, Sealtiél fiával és Jésuával: Serája, Jeremiás, Ezsdrás,
2. Amária, Mallukh, Hattus,
3. Sekánia, Rehum, Meremóth,
4. Iddó, Ginnethói, Abija,
5. Mijámin, Maádia, Bilga,
6. Semája, Jójárib, Jedája,
7. Szallu, Ámók, Hilkija, Jedája – ezek valának fejei a papoknak és atyjukfiainak Jésua napjaiban.
8. A léviták pedig ezek: Jésua, Binnui, Kadmiel, Serébia, Jehuda, Mattánia, ki vezetője vala hálaadó éneklésnek, atyjafiaival.
9. És Bakbukia, s Unni, az ő atyjukfiai velük szemben, tisztük szerint.
10. És Jésua nemzé Jojákimot, s Jojákim nemzé Eliásibot, s Eliásib nemzé Jójadát,
11. És Jójada nemzé Jonatánt, s Jonatán nemzé Jadduát.
12. Jójákim napjaiban pedig papok, családfők valának: Serája családjában Merája, Jerémiáséban Hanánia,
13. Ezsdráséban Mesullám, Amáriáéban Jóhanán,
14. Melikuéban Jonatán, Sebaniáéban József,
15. Háriméban Adna, Merajóthéban Helkai,
16. Iddóéban Zakhariás, Ginnethónéban Mesullám,
17. Abijáéban Zikri, Minjáminéban és Móadiáéban Piltai,
18. Bilgáéban Sammua, Semájáéban Jonatán,
19. Jójáribéban Mattenai, Jedajáéban Uzzi,
20. Szallaiéban Kallai, Amókéban Éber,
21. Hilkijáéban Hasábia, Jedajáéban Nethanéel.
22. A léviták közül Eliásib, Jójada, Jóhanán és Jaddua napjaiban felírattak a családfők, a papok pedig mind a perzsiai Dárius országlásáig.
23. A léviták családfői felírattattak a krónikák könyvében Jóhanánnak, Eliásib fiának napjaiig.
24. A léviták családfői [valának]: Hasábia, Serébia, Jésua, a Kadmiel fia, és az ő atyjukfiai velük szemben a dicsérő és hálaadó éneklésre, Dávidnak, az Isten emberének parancsolata szerint, mint egy éneklő sereg együtt a másikkal.
25. Mattánia, Bakbukia, Obádia, Mesullám, Talmón, Akkub pedig kapunállók, őrt állván a kapuk kincsesházainál.
26. Ezek valának Jojákim napjaiban, ki Jésua fia, ki Jósadák fia volt, és Nehémiásnak, a helytartónak és Ezsdrásnak, a törvénytudó papnak napjaiban.

A kőfalak felszentelése

27. Jeruzsálem kőfalának felszentelésekor pedig fölkeresék a lévitákat minden ő helyeiken, hogy behozzák őket Jeruzsálembe, hogy véghezvigyék a felszentelést örömmel, és hálaadással, és énekléssel, cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal.
28. És összegyűlének az énekesek fiai mind Jeruzsálem környékéről, mind pedig a netófátiak faluiból.
29. Mind Bet-Gilgálból, mind Geba és Azmáveth határaiból, mert falukat építének maguknak az énekesek Jeruzsálem körül.
30. És minekutána megtisztíták magukat a papok és a léviták, megtisztíták a népet is, s a kapukat és a kőfalat.
31. Azután felvivém Júda fejedelmeit a kőfalhoz és rendelék két nagy hálaadást éneklő sereget és csapatokat; [az egyik] jobb kéz felé [méne] a kőfal mellett a Szemét-kapu felé,
32. És utánuk méne Hósaája és Júda fejedelmeinek fele,
33. És Azária, Ezsdrás és Mesullám,
34. Júda és Benjámin, Semája és Jeremiás,
35. A papok fiai közül kürtökkel, és Zakariás, a Jonatán fia, ki Semája fia, ki Mattánia fia, ki Mikája fia, ki Zakkur fia, ki Aszáf fia vala,
36. És az ő atyjafiai: Semája, Azarél, Milalai, Gilalai, Máaj, Nethanéel, Júda és Hanáni, Dávidnak, az Isten emberének éneklőszerszámaival; Ezsdrás pedig, az írástudó előttük megy vala.
37. [Méne pedig e sereg] a forrás kapuja felé, s egyenesen fölmenének Dávid városának lépcsőin a kőfalhoz vezető lépcsőre, s menének Dávid háza mellett s a vizek kapujáig napkelet felé.
38. A hálaadást éneklő második sereg pedig, mely átellenben megy vala – én pedig, és a népnek fele utánuk –, [méne] a kőfal mellett, a kemencék tornya mellett, mind a széles kőfalig.
39. És az Efraim kapuja mellett és az óváros kapuja mellett és a Halaknak kapuja mellett és a Hananél tornya és a Meáh torony mellett mind a Juhok kapujáig, s megállának a tömlöc kapujában.
40. És megálla a hálaadást éneklő mindkét sereg az Isten házánál, és én s a fejedelmeknek fele velem,
41. És a papok: Eljákim, Maaséja, Minjámin, Mikája, Eljoénai, Zakariás, Hanánia kürtökkel,
42. És Maaséja, Semája, Eleázár, Uzzi, Jóhanán, Malkija, Elám és Ezer, és zengedeznek vala az énekesek, és Jizrahia, az elöljáró.
43. És áldozának azon napon nagy áldozatokkal, és vigadának, mert az Isten megvidámítá őket nagy örömmel, sőt az asszonyok és gyermekek is vigadának, és Jeruzsálemnek öröme nagy messze hallatott.

Az egyházi jövedelmek gondviselői

44. És rendeltetének ama napon férfiak a kincseknek, felemelt áldozatoknak, első zsengéknek és a tizedeknek tárházai fölé, hogy összegyűjtsék azokba a városok határaiból a törvény szerint való részüket a papoknak és a lévitáknak, mert örvendeze Júda a papokon és a lévitákon, akik ott állának [tisztükben],
45. Mint akik megőrzik Istenük rendtartását s a tisztaság rendtartását, és az énekesek és a kapunállók [is ott állának tisztükben] Dávidnak és az ő fiának, Salamonnak, parancsolata szerint;
46. Mert Dávidnak napjaiban Aszáf vala régtől fogva az énekesek és az Istennek hálát adó és őt dicsérő éneklésnek vezetője.
47. És a Zorobábel és Nehémiás napjaiban megadja vala az egész Izrael az énekeseknek és kapunállóknak az ő részüket naponként, nevezetesen odaszentelik vala azt a lévitáknak, a léviták pedig az Áron fiainak.