Nehémiás a királytól hatalmat és levelet vesz Jeruzsálem felépítésére

1. És lőn a niszán [nevű] hóban, Artaxerxész királynak huszadik esztendejében, bor vala őelőtte, és én fölvevém a bort, adám a királynak; [azelőtt] pedig nem voltam szomorú őelőtte.
2. És monda nekem a király: Miért szomorú a te orcád, holott te beteg nem vagy? Nem egyéb ez, hanem szívednek szomorúsága! És felette igen megfélemlém.
3. Akkor mondék a királynak: Örökké éljen a király! Miért ne volna szomorú az én orcám, hiszen a város, az én atyáim sírjainak helye, pusztán hever és kapui megemésztettek tűzben?!
4. És monda nekem a király: Mi az, amit kívánsz? És könyörgék a menny Istenéhez.
5. És mondék a királynak: Ha tetszik a királynak, és ha kedves előtted a te szolgád, [azt kérem], hogy bocsáss el engem Júdába, atyáim sírjainak városába, hogy megépítsem azt!
6. És monda nekem a király (felesége pedig mellette ül vala): Meddig lészen utazásod és mikorra jössz vissza? És tetszék a királynak engem elbocsátani, miután én tudattam vele az időt.
7. És mondék a királynak: Ha tetszik a királynak, adasson nekem leveleket a folyóvízen túl lakó tiszttartókhoz, hogy hagyjanak engem utazni, míg Júdába érek,
8. És [adasson] egy levelet Ászáfhoz, a király erdeje őréhez, hogy adjon nekem fákat gerendákul a templom várának kapuihoz, és a város kőfalához, és a házhoz, melybe költözni fogok. És megadá nekem a király, az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint.
9. És megérkezém a folyóvízen túl való tiszttartókhoz, és átadám nekik a király leveleit. Bocsátott vala pedig velem a király főembereket a seregből, és lovagokat.
10. Mikor pedig a Horonból való Szanballat és az ammonita Tóbiás, a szolga, meghallották ezt, nagy bosszúságot okozott nekik, hogy jött valaki, aki Izrael fiainak javát keresi.
11. Azután elmenék Jeruzsálembe, és ott pihenék három napig.
12. És fölkelék éjszaka, én és velem néhány férfi, mert nem jelentém meg senkinek, hogy mire indítá az én Istenem az én szívemet, hogy azt Jeruzsálemért megcselekedjem, és barom sem vala velem, csak az, melyen ülök vala,
13. És kimenék a völgynek kapuján éjjel, és pedig a sárkányok forrása felé, majd a Szemét-kapuhoz, és vizsgálgatám Jeruzsálem kőfalait, melyek elrontattak vala, és kapuit, melyek tűz által megemésztetének.
14. Azután átmenék a forrás kapujához és a király tavához, holott nem vala hely a baromnak, hogy velem átmenjen.
15. Azért [gyalog] menék fel a völgyben éjjel, és vizsgálgatám a kőfalat, azután megfordultam és bementem a völgy kapuján, és hazatértem.
16. A főemberek pedig nem tudták vala, hova mentem, és hogy mit akarok cselekedni, és sem a zsidóknak, sem a papoknak, sem az elöljáróknak, sem a főembereknek, sem a többi munkásoknak ez ideig nem jelentettem meg.
17. Ekkor mondék nekik: Ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever és kapui tűzben égtek meg; jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul!
18. És megjelentém nekik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét, és a király beszédeit is, amelyeket nekem szólt, és mondának: Keljünk fel és építsük meg! És megerősíték kezeiket a jóra.
19. Mikor meghallák ezt a Horonból való Szanballat és az ammonita Tóbiás, a szolga, és az arab Gesem, gúnyoltak és lenéztek minket, mondván: Micsoda ez, amit műveltek? Talán bizony a király ellen akartok pártot ütni?
20. Kiknek felelék, és mondék: A mennynek Istene, ő ad jó szerencsét nekünk, és mi mint az ő szolgái kelünk föl és építünk, nektek pedig részetek és jogotok és emlékezetetek nincsen Jeruzsálemben!