Nehémiás a szegények sérelmeit orvosolja

1. Lőn pedig nagy kiáltása a népnek és feleségeiknek az ő atyjukfiai, a zsidók ellen.
2. Valának, akik ezt mondják vala: Fiainkkal és leányainkkal együtt sokadmagunkkal vagyunk, nekünk gabona kell, hogy együnk és éljünk.
3. És valának, akik ezt mondják vala: Mind mezeinket, mind szőlőinket, mind házainkat zálogba kell adogatnunk, nekünk gabona kell, mert éhezünk.
4. Viszont valának, akik ezt mondják vala: Kölcsönvettünk pénzt a király adójáért a mi mezeinkre és szőlőinkre,
5. És íme, bár a mi testünk éppen olyan, mint a mi atyánkfiainak teste, s a mi fiaink olyanok, mint az ő fiaik, minekünk mégis rabság alá kell adnunk fiainkat és leányainkat, sőt vannak már rabszolga leányaink is, és nincs erőnk arra, [hogy őket megválthatnók], hisz mezeink és szőlőink másokéi már!
6. Felette nagy haragra gerjedtem azért, mikor kiáltásukat s e dolgokat hallottam,
7. És magamba [szállva] gondolkodtam erről, és megfeddém az elöljárókat és főembereket, ezt mondván nekik: Ti a ti atyátokfiaival szemben uzsoráskodtok! És szerzék őellenük nagy gyűlést,
8. És mondám nekik: Mi megváltottuk a mi atyánkfiait, a zsidókat, akik a pogányoknak eladattak vala, a mi tehetségünk szerint; és ti is meg akarjátok venni a ti atyátokfiait, s ők nekünk adják el magukat?! És hallgatának, és nem tudának felelni semmit.
9. És mondék: Nem jó dolog ez, amit ti cselekesztek. Hát nem fogtok a mi Istenünk félelmében járni, hogy [valahára] ne gyalázzanak [már] minket a pogányok, a mi ellenségeink?
10. Hiszen én, atyámfiai és legényeim is pénzt és gabonát kölcsönöztünk nekik; engedjük el, kérlek, e tartozást!
11. Adjátok vissza, kérlek, nekik még ma az ő mezeiket, szőlőiket, olajkertjeiket és házaikat; ennek felette a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak századát [engedjétek el].
12. És felelének: Visszaadjuk, és tőlük nem veszünk semmit, úgy cselekszünk, amint te mondod. Ekkor egybehívám a papokat, és megeskettetém őket, hogy e beszéd szerint fognak cselekedni.
13. Ruhámat is megrázám, és mondék: Éppen így rázzon ki az Isten minden embert az ő házából és vagyonából, és éppen így legyen kirázatott és üres, valaki meg nem teljesíti e beszédet. És monda az egész gyülekezet: Ámen! És dicsérék az Urat, és e beszéd szerint cselekedett a nép.

Nehémiás önzetlensége helytartói hivatalában

14. Sőt azon naptól fogva, melyen Júdának földjére helytartójukul rendeltettem, Artaxerxész királynak huszadik esztendejétől fogva harminckettedik esztendejéig, azaz tizenkét esztendeig, sem én, sem az én atyámfiai a helytartónak járó kenyeret nem evénk.
15. Holott az előbbi helytartók, akik énelőttem valának, terhelék a népet, és vevének tőlük kenyérért és borért negyven ezüstsikluson felül, sőt még legényeik is zsarnokoskodának a népen. De én nem cselekedém így az Isten félelme miatt.
16. Sőt még e kőfalon is dolgoztam; mezőt sem szereztünk; s minden én legényeim egybegyűltek ott a munkára.
17. Annak felette a zsidók, továbbá a másfél száz főember, és akik jőnek vala mihozzánk a körültünk lakó pogányok közül, az én asztalomnál [esznek vala].
18. Amit minden napra készítenek vala: egy ökröt, hat kövér juhot, és madarakat is készítének nekem, minden tíz napra vala mindenféle bor bőségesen; és mindemellett sem kívántam be a helytartó kenyerét, mert nehéz vala a szolgálat ezen a népen.
19. Emlékezzél meg rólam, én Istenem, javamra, mindarról, amit én e néppel cselekedtem!