Jövendölés a kárörvendő Edomiták büntetéséről és Izráel megváltásáról

1. Abdiás látása. Így szól az Úr Isten Edomról: Hírt hallottunk az Úrtól! És hírnök küldetett a népekhez: Keljetek fel, és támadjunk reá haddal!
2. Íme, kicsinnyé tettelek a népek között; felettébb utálatos vagy.
3. Szíved kevélysége csalt meg téged, ki sziklahasadékokban lakozol, kinek lakóhelye magasan van, aki mondja az ő szívében: Ki vonhatna le engem a síkra?!
4. Ha oly magasra szállnál is, mint a sas, és ha a csillagok közé raknád is fészkedet: onnan is levonnálak, ezt mondja az Úr.
5. Ha tolvajok törnének reád avagy éjjeli rablók (hogy elpusztíttattál!), nem [annyit] lopnának-e, [amennyi] elegendő?! Ha szőlőszedők jönnének reád, nem hagynának-e gerezdeket?!
6. Mennyire kifosztogatták Ézsaút; felkutatták rejtett kincseit!
7. A határig űznek ki összes frigytársaid; megcsalnak, levernek szövetségeseid; kenyeredet tőrül vetik alád. Nincsen benne okosság!
8. Azon a napon, ezt mondja az Úr, nem vesztem-e ki a bölcseket Edomból, és az értelmet az Ézsaú hegyéről?!
9. És megrémülnek a te vitézeid, oh Témán, hogy kiirtassék mindenki az Ézsaú hegyéről az öldöklés által.
10. A Jákób öcséd ellen [elkövetett] erőszakért szégyen borul reád, és kivágatol mindörökre!
11. Amikor vele szembeálltál, amikor serege idegenek rabjává lett, és idegenek törtek be kapuján, és Jeruzsálemre sorsot vetettek: olyan voltál te is, mint bármelyik közülük.
12. De ne gyönyörködjél öcsédnek napján, az ő szerencsétlenségének napján; és ne örvendj a Júda fiain az ő veszedelmük napján, és ne kérkedjél a szorongattatás napján!
13. Ne törj be népem kapuján nyomorúságuk napján, ne gyönyörködjél te is a baján nyomorúsága napján, és ne nyúlj az ő jószágához nyomorúsága napján!
14. A résre se állj fel menekülőit elveszíteni; és ne áruld el az ő megmaradottait a szorongattatás napján.
15. Mert közel van az Úrnak napja minden népek ellen. Amint cselekedtél, úgy cselekesznek veled; amit te fizettél, visszaszáll fejedre.
16. Mert amint ti ittatok szent hegyemen, úgy isznak szüntelen az összes népek; bizony isznak és hörpintgetnek, és olyanok lesznek, mintha nem lettek volna.
17. De a Sion hegyén szabadulás lészen, és szentté lészen az, és a Jákób háza birtokba veszi az ő örökségét.
18. És a Jákób háza tűz lészen, és a József háza láng; az Ézsaú háza pedig pozdorja; és meggyújtják és megemésztik őket, és nem marad meg senki Ézsaú házából, mert az Úr szólott.
19. A déliek örökség szerint bírják az Ézsaú hegyét, a síkon lakók pedig a filiszteusokat. És örökség szerint bírják az Efraim mezőit és Szamaria mezőit; Benjámin pedig a Gileádot.
20. Izrael fiainak ez a száműzött serege azokat, amelyek a kananeusoké, mind Sarfátig, a jeruzsálemi száműzöttek pedig, akik Szefarádban vannak, elfoglalják majd a déli városokat.
21. És a Sion hegyére szabadítók mennek fel, hogy megítéljék az Ézsaú hegyét; és az Úré lesz a királyság.