Óvás az ámítóktól. A Jézus Krisztus ismeretének nagy volta és a hitből való igazság

1. Továbbá, atyámfiai, örüljetek az Úrban! Ugyanazokat írni nektek én nem restellem, tinektek pedig bátorságos.
2. Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől:
3. Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk,
4. Jóllehet énnekem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább!
5. Körülmetéltettem nyolcadnapon, Izrael nemzetségéből, Benjámin törzséből való [vagyok], zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus,
6. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam.
7. De amelyek nekem [egykor] nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.
8. Sőt annak felette [most] is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,
9. És találtassam őbenne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:
10. Hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;
11. Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására.
12. Nem [mondom], hogy már elértem, vagy [hogy] már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.
13. Atyámfiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna,
14. De egyet [cselekszem]: azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.
15. Valakik annak okáért tökéletesek [vagyunk], ilyen értelemben legyünk; és ha valamiben másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni nektek,
16. Csakhogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk.
17. Legyetek én követőim, atyámfiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi nektek példátok vagyunk.
18. Mert sokan járnak [másképpen], kik felől sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei;
19. Kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, kik [mindig] a földiekkel törődnek.
20. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk,
21. Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.