Pál közbenjárása Onésimusért, a Filemontól megszökött, de most megtért szolgáért

1. Pál, Krisztus Jézusnak foglya, és Timóteus, az atyafi, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak,
2. És Appiának, a szeretettnek, és Arkhippusnak, a mi bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek:
3. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!
4. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban,
5. Mert hallom a te szeretetedet és ama te hitedet, mely van benned az Úr Jézushoz, és minden szentek irányában,
6. Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében, minden bennetek levő jónak megismerése által.
7. Mert sok örömünk és vigasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szívei megvidámodtak teáltalad, atyámfia.
8. Annak okáért jóllehet nagy bátorságom van a Krisztusban megparancsolni neked azt, ami illendő,
9. A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig foglya is a Jézus Krisztusnak;
10. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onésimusért,
11. Aki egykor teneked haszontalan volt, most pedig mind neked, mind nekem nagyon hasznos,
12. Kit visszaküldöttem; te pedig őt, azaz az én szívemet, fogadd magadhoz!
13. Őt én magamnál akartam tartani, hogy tehelyetted szolgáljon nekem az evangéliumért [szenvedett] fogságomban;
14. De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jótéteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen.
15. Mert talán azért vált meg [tőled] ideig-óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza;
16. Nem úgy immár, mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, [mint] szeretett atyafit, kiváltképpen nekem, mennyivel inkább pedig neked, mind testben, mind az Úrban.
17. Azért, ha engem részestársadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet!
18. Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem ródd fel!
19. Én, Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem: hogy [azt] ne mondjam neked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nekem.
20. Bizonyára, atyámfia, jótéteményt várnék tőled az Úrban: vidámítsd meg az én szívemet az Úrban!
21. Bízván a te engedelmességedben, [így] írtam neked, tudván, hogy annál, amit mondok, többet is fogsz cselekedni.
22. Egyúttal pedig készíts nekem szállást, mert reménylem, hogy a ti imádságaitokért nektek ajándékoztatom.
23. Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban,
24. [Továbbá] Márk, Aristárkhus, Démás [és] Lukács, az én munkatársaim.
25. A mi Urunk, Jézus Krisztusnak kegyelme [legyen] a ti lelketekkel!