Keresztény életszabályok

1. Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket!
2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
3. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
4. Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van,
5. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai [vagyunk].
6. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint [teljesítsük];
7. Akár szolgálat a szolgálatban; akár tanító a tanításban;
8. Akár intő az intésben; az adakozó szelídségben, az elöljáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal [művelje]!
9. A szeretet képmutatás nélkül való legyen! Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz!
10. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők [legyetek]!
11. Az igyekezetben ne [legyetek] restek; lélekben buzgók [legyetek], az Úrnak szolgáljatok!
12. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben állhatatosak,
13. A szentek szükségeire adakozók [legyetek]; a vendégszeretetet gyakoroljátok!
14. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok!
15. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal!
16. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat! Ne legyetek bölcsek timagatokban!
17. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek! A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt!
18. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek!
19. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
20. Azért ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjúhozik, adj innia; mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
21. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg!