Fébé ajánlása és személyes üdvözletek

1. Ajánlom pedig nektek Fébét, a mi nénénket, ki a kenkhréabeli gyülekezetnek szolgálója,
2. Hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, nekem magamnak is.
3. Köszöntsétek Priscillát és Akvilát, kik nekem munkatársaim Krisztus Jézusban,
4. Akik az én életemért a saját nyakukat tették le; akiknek nemcsak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is.
5. És köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az ő házukban van! Köszöntsétek az én szerelmetes Epenétusomat, aki Akhája zsengéje a Krisztusban!
6. Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott körülöttünk!
7. Köszöntsétek Andronikust és Juniát, az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, akik híresek az apostolok között, akik nálamnál is előbb voltak a Krisztusban!
8. Köszöntsétek Ampliást, ki nekem szerelmesem az Úrban!
9. Köszöntsétek Orbánt, a mi munkatársunkat a Krisztusban, és Stakhist az én szerelmesemet!
10. Köszöntsétek Apellest, ki a Krisztusban megpróbáltatott! Köszöntsétek az Aristóbulus [háznépéből valókat]!
11. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat! Köszöntsétek a Nárcissus [háznépéből] azokat, akik az Úrban vannak!
12. Köszöntsétek Trifénát és Trifósát, kik munkálódnak az Úrban! Köszöntsétek a szerelmetes Persist, ki sokat munkálódott az Úrban!
13. Köszöntsétek Rufust, ki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, aki az enyém is!
14. Köszöntsétek Ásinkritust, Flégont, Hermást, Pátrobást, Merkuriust és az atyafiakat, kik velük vannak!
15. Köszöntsétek Filológust és Juliát, Néreust és az ő nénjét, és Olimpást, és minden szenteket, kik velük vannak!
16. Köszöntsétek egymást szent csókolással! Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei.

Óvás hamis tanítóktól

17. Kérlek pedig titeket, atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el!
18. Mert az ilyenek a mi Urunk, Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak; és nyájas beszéddel meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.
19. Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok; de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban!
20. A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar! A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme veletek! Ámen.

Üdvözletek Korinthusból

21. Köszöntenek titeket Timóteus, az én munkatársam, és Lucius, Jáson és Sosipáter, az én rokonaim.
22. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tertius, ki e levelet írtam.
23. Köszönt titeket Gájus, aki nekem és az egész gyülekezetnek gazdája. Köszönt titeket Erástus, a városnak kincstartója, és Kvártus atyafi.
24. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme mindnyájan tiveletek! Ámen.

Isten dicsérete

25. Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva,
26. Most pedig megjelentetett a prófétai írások által az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván,
27. Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké! Ámen.