A zsidók hajdani kiválasztása és a pogányok mostani felvétetése csak az Isten szabados kegyelmének ténye

1. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Lélek által,
2. Hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelenvaló az én szívemnek fájdalma;
3. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, [elszakasztva] a Krisztustól az én atyámfiaiért, akik rokonaim test szerint;
4. Akik izraeliták, akiké a fiúság, és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás, és az isteni tisztelet, és az ígéretek;
5. Akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen.
6. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izraeliták azok, kik Izraeltől valók;
7. Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik neked a te magod.
8. Azaz nem a testnek fiai az Isten fiai, hanem az ígéret fiait tekinti magul.
9. Mert ígéretnek beszéde ez: Ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz.
10. Nemcsak pedig, hanem Rebeka is, ki egytől fogant méhében, Izsáktól, a mi atyánktól:
11. Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól,
12. Megmondatott neki, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.
13. Miképpen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaút pedig gyűlöltem.
14. Mit mondunk tehát? Vajon nem igazságtalanság-e [ez] az Istentől? Távol legyen!
15. Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek.
16. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.
17. Mert azt mondja az Írás a fáraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.
18. Annak okáért akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít.
19. Mondod azért nekem: Miért fedd hát [engem]? [Hiszen] az ő akaratának kicsoda áll ellene?
20. Sőt inkább kicsoda vagy te, óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így?
21. Avagy nincsen-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon?
22. Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek,
23. És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, [mit szólhatsz ellene]?
24. Akikül el is hívott minket, nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is,
25. Amint Hóseásnál is mondja: Hívom a nem én népemet én népemnek, és a nem szerettet szeretettnek.
26. És lészen, hogy azon a helyen, ahol ez mondatott nekik: Ti nem vagytok az én népem! – ott az élő Isten fiainak fognak hívatni.
27. Ésaiás pedig ezt kiáltja Izrael felől: Ha Izrael fiainak száma [annyi] volna is, mint a tenger fövenye, a maradék tartatik meg.
28. Mert a dolgot bevégezi és rövidre metszi igazságban, mivel rövidesen végez az Úr a földön.
29. És amint Ésaiás előre megmondotta: Ha a Seregeknek Ura nem hagyott volna nekünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorához volnánk hasonlók.
30. Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot;
31. Izrael ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére.
32. Miért? Azért, mert nem hitből [keresték], hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe,
33. Amint meg van írva: Íme, beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és aki hisz benne, nem szégyenül meg.