A harag napja

1. Az Úr igéje, amelyet szólt Sofóniásnak, a Kúsi fiának, aki Gedáliás fia, aki Amariás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak, az Amon fiának idejében.
2. Elvesztek, mindent elvesztek e föld színéről, azt mondja az Úr.
3. Elvesztek embert és barmot, elvesztem az ég madarait, és a tenger halait, és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt; az embert is kiirtom a föld színéről, azt mondja az Úr.
4. És kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiirtom e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt;
5. Azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő Molokjukra is;
6. Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle.
7. Hallgass az Úr Isten orcája előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készíttetett az Úr, megszentelte az ő hivatalosait.
8. És lészen az Úr áldozatának napján: megfenyítem majd a fejedelmeket és a királyok fiait, és mindazokat, akik idegen öltözetbe öltöztek.
9. És megfenyítem mindazt, aki a küszöbön ugrál ama napon, akik erőszakkal és csalárdsággal töltik meg az ő uruknak házát.
10. És lészen azon a napon, azt mondja az Úr, kiáltó szózat a Hal-kaputól fogva, és jajgatás az alsó városból, és nagy recsegés a halmok felől.
11. Jajgassatok ti, akik a völgyben laktok, mert elpusztul az egész kalmár nép, kivágattatik minden, aki ezüstöt mér.
12. És lészen az időben, megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel, és megfenyítem azokat, akik saját seprejükön hevernek, akik ezt mondják szívükben: sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr.
13. És gazdagságuk prédává lesz, házaik pedig pusztává. Építnek házakat, de nem lakják, és plántálnak szőlőket, de nem isszák azoknak borát.
14. Közel van az Úrnak nagy napja, közel van, és igen siet; az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős [is].
15. Haragnak napja az a nap; szorongatásnak és nyomorúságnak napja; pusztításnak és pusztulásnak napja; sötétségnek és homálynak napja; felhőnek és borúnak napja.
16. Kürtnek és tárogatónak napja a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen!
17. És megszorongatom az embereket, és járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen, és kiontatik vérük, mint a por, és testük, mint szemét.
18. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet; mert véget vet, bizony hirtelen vet véget e föld minden lakosának.