Fordítási eltérésének összehasonlítása

Válaszd ki a kívánt fordításokat és fejezetet

János Evangéliuma (Jn 1)

Károli Gáspár (revideálás előtti)  |  Károli Gáspár (revideált 1908)
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Kezdetben vala amaz Íge, és az az Íge vala Istennél, és az az Íge Isten vala.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Ez az Íge kezdetben az Istennél vala.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Ez kezdetben az Istennél vala.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Mindenek ez által teremtettek, és ő nála nélkűl semmi nem teremtetett, valami teremtetett.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Ő benne vala az élet, és az élet vala az embereknek ama Világosságok.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
Károli Gáspár (revideálás előtti)
És ez a Világosság a setétségben fénylik, de a setétség azt meg nem esmérte.
Károli Gáspár (revideált 1908)
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Vala egy ember Istentől bocsáttatott, kinek neve János vala.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Ez jött tanúbizonyságot tenni, azaz hogy ama Világosságról bizonyságot tenne, hogy ő általa mindenek hinnének.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Nem vala ez ama Világosság; hanem küldetett volt, hogy bizonyságot tenne arról a Világosságról.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Nem ő vala a világosság, hanem [jött,] hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Ez vala amaz igaz Világosság, melly megvilágosít minden e világra született embert.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Az igazi világosság eljött volt [már] a világba, a mely megvilágosít minden embert.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
E világon vala, és e világ ő általa teremtetett, de e világ őtet meg nem esméré.
Károli Gáspár (revideált 1908)
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Az övéi közzé jöve, és az övéi őtet be nem vevék.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Valakik pedig őtet bévevék, ada azoknak illy méltóságot, hogy Istennek fijaivá lennének, tudniillik azoknak, kik az ő nevében hisznek.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Kik nem a vértől, sem a testnek akaratjától, sem a férjfiúnak indulatjától, hanem Istentől születtettek.
Károli Gáspár (revideált 1908)
A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
És amaz Íge testté lett, és lakozott mi közöttünk, (és láttuk az ő dicsőségét, úgymint az Atyának egyetlenegy szülöttének dicsőségét), ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
Károli Gáspár (revideált 1908)
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott mondván: Ez a kiről én szólok vala; a ki én utánnam jött, én nálamnál feljebb becsültetett: mert én nálamnál méltóságosb vala,
Károli Gáspár (revideált 1908)
János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
Károli Gáspár (revideált 1908)
És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Mert a törvény Mózes által adatott: de a kegyelem és a valóság a Jézus Krisztus által lett.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem [pedig] és az igazság Jézus Krisztus által lett.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Az Istent soka senkinem látta, hanem amaz egyetlenegy született Fiú, ki az Atyának kebelében vagyon, az beszélte meg nékünk.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki [őt.]
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Ez is a János bizonyságtétele, mikor a Zsidók Jérusálemből küldének ő hozzá Papokat és Lévitákat, hogy megkérdenék őtet: Te kicsoda vagy?
Károli Gáspár (revideált 1908)
És ez a János bizonyságtétele, a mikor a zsidók papokat és Lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te?
Károli Gáspár (revideálás előtti)
És megvallá, s nem tagadá meg; megvallá, hogy ő nem volna ama Krisztus.
Károli Gáspár (revideált 1908)
És megvallá és nem tagadá; és megvallá, hogy: Nem én vagyok a Krisztus.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Akkor megkérdék őtet: Micsoda vagy tehát? Illyés vagy-é te? És mond: Nem vagyok. Próféta vagy-é te? És felele: Nem vagyok.
Károli Gáspár (revideált 1908)
És kérdezék őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-é te? És ő felele: Nem.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Mondának azért néki: Kicsoda vagy tehát, hogy meg tudjunk azoknak felelni, a kik minket elküldöttek; mit mondasz magad felől?
Károli Gáspár (revideált 1908)
Mondának azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, a kik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől?
Károli Gáspár (revideálás előtti)
És monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában: Egyengessétek meg az Úrnak útát, mint megmondotta Ésaiás Próféta.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, a mint megmondotta Ésaiás próféta.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
A követeket pedig valának a Farizeusok közzűl valók.
Károli Gáspár (revideált 1908)
És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak:
Károli Gáspár (revideálás előtti)
És megkérdék őtet, és mondának néki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy ama Krisztus, sem Illyés, sem Próféta?
Károli Gáspár (revideált 1908)
És megkérdék őt és mondának néki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?
Károli Gáspár (revideálás előtti)
És felele nékik János, mondván: Én keresztelek vizzel, de ti köztetetk vagyon, a kit ti nem tudtok.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Felele nékik János, mondván: Én vízzel keresztelek; de köztetek van, a kit ti nem ismertek.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Ez az, a ki én utánnam jő, ki az én nálamnál feljebb becsültetett, kinek sarujának kötőjét, hogy megoldjam, nem vagyok arra méltó.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Ő az, a ki utánam jő, a ki előttem lett, a kinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíjját megoldjam.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Ezek lettek Bethabarában a Jordánon tul, holott János keresztel vala.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, a hol János keresztel vala.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Másodnapon látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé, ez az Istennek ama báránya, ki elveszi e világnak bűneit;
Károli Gáspár (revideált 1908)
Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit!
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Ez, a kiről éns ezt mondom vala: Én utánnam jő egy férjfiú, ki én nálamnál feljebb becsültetett: mert nálamnál mélóságosb vala.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Ez az, a kiről én ezt mondám: Én utánam jő egy férfiú, a ki előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
És én nem esmértem őtet, de hogy megjelentessék az Izráelnek, annakokáért jöttem én keresztelni vizzel.
Károli Gáspár (revideált 1908)
És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, a ki vízzel keresztelek.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
És bizonyságot tőn akkor János, ezt mondván: Láttam az Istennek Lelkét leszállani az égből mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta.
Károli Gáspár (revideált 1908)
És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék ő rajta.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
És én nem esmértem őtet, de a ki elbocsáta engem, hogy keresztelnék vizzel az mondotta vala nékem: A kire látod az Istennek Lelkét leszállani, és rajta megnyugodni, az, a ki keresztel Szent lélekkel.
Károli Gáspár (revideált 1908)
És én nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent Lélekkel.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Én azért láttam, és bizonyságot tészek róla, hogy ez az Istsennek ama Fija.
Károli Gáspár (revideált 1908)
És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Másodnapon ismét áll vala János és az ő tanitványai közzűl kettő.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Másnap ismét [ott] állt vala János és kettő az ő tanítványai közül;
Károli Gáspár (revideálás előtti)
É látván Jézust ott járni, monda: Ímé, ez az Istennek ama báránya!
Károli Gáspár (revideált 1908)
És ránézvén Jézusra, a mint [ott] jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya!
Károli Gáspár (revideálás előtti)
És hallván a két tanitványok az ő szavát, követék Jézust.
Károli Gáspár (revideált 1908)
És hallá őt a két tanítvány, a mint szól vala, és követék Jézust.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Hátra fordulván pedig Jézus, mikor látta volna, hogy őtet követik azok, monda nékik:
Károli Gáspár (revideált 1908)
Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, monda nékik:
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Mit kerestek? Azok pedig mondának néki: Rabbi (melly ezt tészi, ha megmagyarázod,) Mester, hol lakozol?
Károli Gáspár (revideált 1908)
Mit kerestek? Azok pedig mondának néki: Rabbi, (a mi megmagyarázva azt teszi: Mester) hol lakol?
Károli Gáspár (revideálás előtti)
És monda nékik: Jertek el, és lássátok meg! Elmenének azért, és megláták holott laknél, és ő nála maradának az napon: mert mintegy tiz óra vala.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Monda nékik: Jőjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik; és nála maradának azon a napon: vala pedig körülbelül tíz óra.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Vala pedig András a Simon Péternek attyafia, egyik a két tanitványok közzűl, kik hallották vala azokat Jánostól, és követték vala őtet.
Károli Gáspár (revideált 1908)
A kettő közül, a kik Jánostól [ezt] hallották és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Megtalálá ez először az ő attyafiát Simont, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást! melly ezt tszi, ha megmagyarázod, Krisztus.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus);
Károli Gáspár (revideálás előtti)
És vivé őtet Jézushoz. És reá tekintvén Jézus, monda: Te vagy Sijmon, Jónának fija, te hivattatol Kéfásnak, melly ezt teszi, ha megmagyarázod, Kőszikla.
Károli Gáspár (revideált 1908)
És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kőszikla).
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Azután való napon akara Jézus menni Galileába, és találá Filepet, és monda néki: Kövess engemet.
Károli Gáspár (revideált 1908)
A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem!
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Vala pedig Filep Bethsaidából! Andrásnak és Péternek hazájából való.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Találá Filep Nátánaelt, és monda néki: Megtaláltuk azt, a ki felől irt Mózes a Törvényben, és a Próféták, tudniillik a Názáretbeli Jézust, Józsefnek fiját!
Károli Gáspár (revideált 1908)
Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat é valami jó? Monda néki Filep: Jere és lásd meg!
Károli Gáspár (revideált 1908)
És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg!
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé ez az igaz Izrealita, kiben nincsen álnokság!
Károli Gáspár (revideált 1908)
Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Monda néki Nátánael: Honnét esmérsz engemet? Felele Jézus és monda néki: Minekelőtte Filep tégedet hivna, mikor a figefa alatt volnál, látlak vala tégedet.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Felele Nátánael, és monda néki: Rabbi, te vagy az Istennek ama Fija, te vagy Izráelnek ama Királya!
Károli Gáspár (revideált 1908)
Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya!
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Felele Jézus, és monda néki: mivelhogy ezt mondám néked: Láttalak téged a figefa alatt, hiszed-e? ezeknél nagyobbakat látsz.
Károli Gáspár (revideált 1908)
Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.
Károli Gáspár (revideálás előtti)
Annakfelette monda néki: Bizony bizony mondom néktek: Ennekutánna meglátjátok az eget megnyilatkozni, és az Istennek Angyalit felmenni és leszállani az embernek Fijára.
Károli Gáspár (revideált 1908)
És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyilt eget, és az Isten angyalait, a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára.
Mit érdemes összehasonlítani?
Magyar nyelvű fordítások

Károli Gáspár (revideálás előtti) összehasonlítása a Károli Gáspár (revideált 1908) szövegével: link
Károli Gáspár (revideált 1908) összehasonlítása a Károli Gáspár (PATMOS 2012) szövegével: link

Angol nyelvű fordítások

King James (KJV) összehasonlítása a Webster's Bible szövegével: link
King James (KJV) összehasonlítása az American Standard Version szövegével: link
King James (KJV) összehasonlítása a Young's Literal Translation szövegével: link

Ógörög nyelvű fordítások

Textus Receptus összehasonlítása a Westcott and Hort szövegével: link

Feldolgozás alatt

Vizsolyi Biblia (1590) összehasonlítása a Károli Gáspár (revideálás előtti) szövegével: link

Összehasonlítás tesztelése
Kiinduló szöveg
Vizsgált szöveg
Eredmény